/* google analytics */

El Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge ha fet pública el passat dimecres, dia 17 de maig, la convocatòria de subvencions per a la rehabilitació d’edificis de tipologia residencial per a l’any 2017.

1. Qui pot accedir ?

Les comunitats de propietaris, els propietaris d’edificis d’habitatges o els llogaters (autoritzats prèviament per la propietat).

Els edificis que entren dins l’àmbit de la convocatòria són els d’habitatges col.lectius o plurifamiliars ubicats a Catalunya, construïts i acabats abans de 1981.

2. Queden exclosos:

Els edificis de la ciutat de Barcelona i els de l’Àrea Metropolitana de Barcelona (es regeixen per les convocatòries del Consorci de l’Habitatge de Barcelona i del Consorci Metropolità de l’Habitatge).

3. Presentació de sol.licituds:

La convocatòria estableix dos terminis per a la presentació de sol.licituds:

a. Fins el 30 de juny: sol.licituds amb concurrència pública competitiva.

b. Fins el 31 de juliol: actuacions que es considerin d’excepcionalitat i urgència, relatives a la conservació dels fonaments, l’estructura i les instal.lacions de l’edifici, i les d’obres d’accessibilitat quan a l’edifici visquin persones amb discapacitat o mobilitat reduïda o més grans de 65 anys, sempre que no s’hagin iniciat les obres abans de la publicació de la convocatòria.

3. Obres de rehabilitació subvencionables:

Són subvencionables les obres de rehabilitació que tenen com a finalitat la conservació dels edificis que disposin d’un informe d’Inspecció Tècnica de l’Edifici d’habitatges (ITE) que qualifiqui com a importants, greus o molt greus les deficiències detectades en els elements comuns, ja siguin fonaments, estructura i instal·lacions de l’edifici (electricitat, lampisteria, gas, telecomunicacions…).

També inclou les obres relatives a la conservació de cobertes, terrats, façanes i parets mitgeres.

També poden ser subvencionades les actuacions adreçades a millorar la qualitat i la sostenibilitat de l’edifici:

– millora de l’envolupant tèrmica de l’edifici, per reduir les despeses de calefacció i refrigeració;

– instal.lació de sistemes de calefacció i refrigeració, per incrementar l’eficiència energètica;

– instal.lació d’equips de generació o d’equips que permetin la utilització d’energies renovables, com l’energia solar, biomassa o geotèrmica,

– i actuacions que redueixin el consum d’energia convencional i millorin l’eficiència energètica de les instal.lacions comuns d’ascensors i il.luminació de l’edifici.

Aquesta convocatòria també inclou les actuacions per millorar l’accessibilitat, com ara la instal.lació d’ascensors, remuntadors d’escales, rampes, grues i altres adaptacions per a persones amb discapacitat sensorial.


Si vols consultar les BASES REGULADORES de les subvencions (Resolució de 25 d’abril de 2107, de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya), clica aquí.

Si vols consultar la CONVOCATÒRIA de subvencions-2017 (Resolució de 12 de maig, de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya), clica aquí.

Si vols consultar la NOTA DE PREMSA de la Conselleria de Governació, Administracions Públiques i Habitatge (17 de maig de 2017), clica aquí.

Font: Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya; Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge; i Serveis d’Administració de Finques i de Gestió de Comunitats de propietaris de la Cambra de la Propietat Urbana de Reus.

 

Serveis als Propietaris i Comunitats de propietaris

Comunitats de propietaris

Assessoria legal i defensa jurídica

Assegurances

Administració de finques i patrimonis

Fiances

Contractes de lloguer i altres

Compravenda i lloguer

Assessoria i gestió fiscal

Cèdules d’habitabilitat i certificacions energètiques