/* google analytics */

Quan hi ha situació de vulnerabilitat econòmica ?

El Reial Decret-llei 11/2020 estableix els requisits i l’acreditació per obtenir moratòries o ajudes pel pagament del lloguer de l’habitatge habitual, a conseqüència de l’emergència sanitària ocasionada pel COVID-19.

Aquest RDL va entrar en vigor el dia 2 d’abril de 2020.


S’ha de recordar que la moratòria o ajudes només s’apliquen en els casos en què l’arrendador sigui una empresa o entitat pública d’habitatge o un gran tenidor, entenent per tal la persona física o jurídica que sigui titular de més de 10 immobles urbans, excloent pàrquings i trasters, o una superfície construida de més de 1.500 m2.

(Vegis la nostra notícia del dia 1 d’abril: “Lloguers d’habitatges i coronavirus. Mesures urgents”).


A. REQUISITS:

1. Que l’inquilí passi a estar en situació d’atur, Expedient Temporal de Regulació d’Ocupació (ERTO), o hagi reduït la seva jornada per motius d’atenció (cas de ser empresari), o altres circumstàncies similars que suposin una pèrdua substancial d’ingressos.


2. El conjunt d’ingressos de la unitat familiar –en el mes anterior a la sol.licitud de la moratòria-, no ha d’arribar a:

a. amb caràcter general, el límit de 3 vegades de l’IPREM.

b. el límit anterior s’incrementarà en 0,1 vegades l’IPREM per cada fill a càrrec a la unitat familiar. En el cas de família monoparental l’increment serà de 0,15 vegades l’IPREM.

c. Per cada persona més gran de 65 anys a la unitat familiar, el límit de l’IPREM s’incrementarà en 0,1 vegades.

d. En el supòsit de que algun dels membres de la unitat familiar sigui discapacitat superior al 33 per 100, situació de dependència o malaltia que l’incapaciti de forma permanent per a una activitat laboral, el límit serà de de 4 vegades l’IPREM.

e. En el cas que l’inquilí tingui paràlisi cerebral, malaltia mental, o discapacitat intel·lectual, amb un grau de discapacitat igual o superior al 33 per 100, o amb discapacitat física o sensorial, amb un grau de discapacitat igual o superior al 65 per 100, així com en els casos de malaltia greu que l’incapaciti per a realitzar una activitat laboral, el límit serà de 5 vegades l’IPREM.


3. Que la renda, més les despeses i subministraments bàsics, resulti igual o superior al 35 per 100 dels ingressos nets del conjunt dels membres de la unitat familiar.

Despeses i subministraments bàsics: consums d’electricitat, gas, gasoil per a calefacció, aigua corrent, serveis de telecomunicació fixa i mòbil, i despeses de comunitat de propietaris.


4. Què s’ha d’entendre per “unitat familiar”?

La composada per l’inquilí, el seu cònjuge no separat legalment o parella de fet inscrita, i els fills, amb independència de la seva edat, que resideixin a l’habitatge. S’inclouen els vinculats per una relació de tutela, guarda o acolliment familiar i el seu cònjuge no separat legalment o parella de fet inscrita, que resideixin a l’habitatge.


5. Supòsit en el qual s’entendrà que no concorren els requisits de vulnerabilitat econòmica:

Quan l’inquilí o qualsevol dels membres de la unitat familiar sigui propietari o usdefructuari d’algun habitatge a Espanya.

Llevat que el dret de propietat o usdefruit:

a. recaigui únicament sobre una part alíquota de l’habitatge i s’hagi obtingut per herència o transmissió mortis causa sense testament;

b. o que s’acrediti la no disponibilitat de l’habitatge per causa de separació o divorci, per qualsevol altre causa aliena a la seva voluntat o quan l’habitatge resulti inaccessible per raó de discapacitat del seu titular o d’algun membre de la unitat familiar.


6. IPREM 2020: és de 537,84 € al mes.


B. ACREDITACIÓ DELS REQUISITS:

1. Documents a presentar: l’inquilí haurà de presentar a l’arrendador, la següent documentació:

a. Situació de desocupació: Certificat lliurat per l’entitat gestora de les prestacions, en la qual figuri la quantia mensual percebuda en concepte de prestacions o subsidis per desocupació.

b. Cessament d’activitat de treballadors per compte propi: Certificat lliurat per Hisenda o l’òrgan competent de la Comunitat Autònoma, sobre la base de la declaració de cessament d’activitat declarada per l’interessat.

c. Número de persones que viuen a l’habitatge habitual:

      • Llibre de família o document acreditatiu de parella de fet.
      • Certificat d’empadronament relatiu a les persones empadronades a l’habitatge, referit al moment de la presentació dels documents i als 6 mesos anteriors.
      • Declaració de discapacitat, de dependència o d’incapacitat permanent per a realitzar una activitat laboral.

d. Titularitat dels béns: nota simple del Registre de la Propietat de tots els membres de la unitat familiar.

e. Declaració responsable del deutor relativa a l’acompliment dels requisits exigits per considerar-se sense recursos econòmics suficients segons aquest RDL.


2. Si el sol.licitant no pogués aportar algun dels documents:

Podrà substituir-lo mitjançant una declaració responsable que inclogui la justificació expressa dels motius, relacionats amb les conseqüències de la crisi del COVID-19, que l’impedeixen tal aportació.

Una vegada finalitzat l’estat d’alarma i les seves pròrrogues, disposarà d’un termini d’1 mes per a aportar els documents.


C. RESPONSABILITATS PER BENEFICIAR-SE DE LA MORATÒRIA SENSE REUNIR ELS REQUISITS:

1. Danys i perjudicis i despeses:

Les persones que s’hagin beneficiat d’una moratòria del pagament de la renda de l’habitatge habitual i/o d’ajudes públiques, sense reunir els requisits, seran responsables dels danys i perjudicis que s’hagin pogut produir, així com de totes les despeses generades per l’aplicació de les mesures excepcionals, sens perjudici d’altres responsabilitats d’un altre ordre.

També incorreran en responsabilitat els caos en els quals, voluntària i deliberadament, l’inquilí busqui situar-se o mantenir-se en els supòsits de vulnerabilitat econòmica amb la finalitat d’obtenir els beneficis regulats en aquest RDL.


2Import dels danys i perjudicis i despeses:

No podrà ser inferior al benefici indegudament obtingut.


Per a qualsevol aclariment o ampliación de la informació, no dubtis en contactar amb info@cpureus.com.

La Cambra segueix al teu costat. 


És una informació dels Serveis Jurídics i el Departament d’Administració de Finques de la Cambra de la Propietat Urbana de Reus.


Font: BOE Núm. 91, d’ 1 d’abril de 2020. Real Decreto Ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19.

 

 

 

Serveis als Propietaris i Comunitats de propietaris

Comunitats de propietaris

Assessoria legal i defensa jurídica

Assegurances

Administració de finques i patrimonis

Fiances

Contractes de lloguer i altres

Compravenda i lloguer

Assessoria i gestió fiscal

Cèdules d’habitabilitat i certificacions energètiques