/* google analytics */

1. Què s’entén per pis turístic?

Pis turístic és aquell que es cedeix temporalment, en la seva totalitat o una part d’ell, moblat i equipat en condicions d’ús immediat.

Queden exclosos els habitatges llogats d’acord amb la Llei d’Arrendaments Urbans.

2. Poden deduir-se les despeses?

Podran deduir-se les despeses per publicitat en portals d’internet, despeses de reparacions, quotes de la comunitat de propietaris, primes d’assegurances, IBI, taxa de recollida d’escombraries…

No obstant, s’ha de tenir en compte que aquesta deducció serà proporcional als dies que el pis ha estat llogat.

3. Els rendiments s’han de declarar:

És a dir, la diferència entre ingressos i despeses, que serà el rendiment net, s’ha de declarar a l’apartat de la declaració de la Renda que es denomina: Rendiments de capital immobiliari.

4. Tributen els dies que el pis no ha estat llogat?

Efectivament, els dies que el pis no ha estat llogat tributaran pel règim que Hisenda defineix com “imputació de rendes immobiliàries”, i que en aquests casos es calcularà aplicant amb caràcter general el 2% sobre el valor cadastral que figura en el rebut de l’IBI, en proporció als dies no llogats. Això ens donarà el rendiment imputable a declarar per aquest pis turístic.

(El percentatge del 2% abans indicat, passarà a l’ 1% per aquells pisos en valor cadastral del qual s’hagi revisat, modificat o determinat mitjançant un procediment de valoració col.lectiva que hagi entrat en vigor en el període impositiu o en el termini dels 10 períodes impositius anteriors).


És una informació elaborada pels Serveis Fiscals de la Cambra de la Propietat Urbana de Reus.

Si tens dubtes, contacta amb la Cambra. Podem ajudar-te a fer la declaració de la Renda amb tota garantia, sense errors.


Font: Agencia Tributaria.

Serveis als Propietaris i Comunitats de propietaris

Comunitats de propietaris

Assessoria legal i defensa jurídica

Assegurances

Administració de finques i patrimonis

Fiances

Contractes de lloguer i altres

Compravenda i lloguer

Assessoria i gestió fiscal

Cèdules d’habitabilitat i certificacions energètiques