/* google analytics */

En el DOG d’avui s’ha publicat el Decret llei 9/2019, que faculta a l’Administració per contenir les rendes de determinats contractes d’arrendament.


1. Finalitat del Decret:

Regular la contenció de rendes en els contractes d’arrendament d’habitatge que estiguin situats en una àrea declarada amb mercat d’habitatge tens.


2. Què és una àrea amb mercat d’habitatge tens ?

Són aquelles en les quals no hi hagi suficient habitatge de lloguer assequible.


3. Qui ha de declarar una àrea amb mercat de lloguer tens ?

El Departament de la Generalitat de Catalunya competent en matèria d’habitatge.

A la ciutat de Barcelona, l’Ajuntament.


4. En què consisteix la contenció de rendes?

En el territori afectat serà d’aplicació un preu de referència del lloguer.


5. Com es fixa el preu de referència?

Vindrà fixat per la Generalitat a partir de les dades que consten en el Registre de fiances de lloguer de finques urbanes.


6. Què ha de constar en el contracte d’arrendament?

Caldrà adjuntar-hi el document que informa l’índex corresponent a un habitatge anàleg a l’arrendat, expressat en Euros per m2, amb els seus marges inferior i superior.

Les parts contractants hauran de fer constar en el contracte el preu de referència que consideren aplicable.


7. Habitatges de nova edificació o de gran rehabilitació

La renda no podrà ultrapassar en un 20% el preu de referència.


8. Què passa amb els contractes d’arrendament vigents?

Els contractes subscrits amb anterioritat al 24 de maig de 2019 no queden afectats per aquest Decret llei. No obstant, si hi ha una ampliació de la durada o una modificació de la renda, aleshores s’haurà d’aplicar aquest Decret llei.


9. Tots els pisos queden afectats ?

La corresponent declaració d’àrea amb mercat d’habitatge tens pot establir que s’excloguin els pisos de més de 150 m2.


10. És una mesura de caràcter excepcional

No pot excedir d‘un termini de 5 anys. Pot ser prorrogada per un altre període màxim de 5 anys.


És una informació elaborada pels Serveis Jurídics i el Departament d’Administració de Finques de la Cambra de la Propietat Urbana de Reus.


Per consultar el Decret llei 9/2019, de 21 de maig, clica aquí.


Font: Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, Núm. 7881, de 23.5.2019. Departament de la Presidència.

Serveis als Propietaris i Comunitats de propietaris

Comunitats de propietaris

Assessoria legal i defensa jurídica

Assegurances

Administració de finques i patrimonis

Fiances

Contractes de lloguer i altres

Compravenda i lloguer

Assessoria i gestió fiscal

Cèdules d’habitabilitat i certificacions energètiques