/* google analytics */

L’immoble buit que és ocupat il·legalment per tercers queda exempt del règim d’imputació de rendes des del moment en que es va iniciar el procediment de desnonament i sense necessitat d’esperar la seva resolució.


Aquest és el criteri de la Dirección General de Tributos manifestat en la seva contestació de 28 de maig de 2018.


1. Antecedents:

a. El consultant és propietari d’un habitatge buit que ha estat ocupat il·legalment per terceres persones (okupes), i ha iniciat un procediment judicial per procedir al seu desallotjament.

b. Formula la consulta sobre si està obligat, o no, a computar en la seva declaració de renda (IRPF) algun rendiment per la tinença de dit pis.

c. En un principi, d’acord amb la Llei del IRPF, els immobles urbans que no estan afectes a una activitat econòmica o no estan arrendats, i que tampoc són la vivenda habitual, han de imputar como ingrés la quantitat resultant d’aplicar el 2% al valor cadastral.

(en municipis amb revisió cadastral mitjançant procediment de valoració col·lectiva de caràcter general, el percentatge serà del 1,1%).


2. Criteri de la Dirección General de Tributos en el cas consultat:

No obstant, en el cas consultat, la DG de Tributos estima que concorren les circumstàncies perquè no s’hagi d’efectuar cap imputació de rendes immobiliàries.

I això perquè en el cas del pis ocupat il·legalment (okupat), el propietari no pot recuperar la seva possessió fins que es resolgui el procediment judicial iniciat i es demostri la il·legalitat de la ocupació.

En conseqüència, argumenta la DG de Tributos que en una situació com l’exposada (pis buit que és ocupat il·legalment per tercers en contra de la voluntat del propietari, i en el que s’ha iniciat un procediment de desnonament per l’esmentat propietari), ha de considerar-se que no s’han d’imputar rendiments immobiliaris des del moment en què s’ha iniciat dit procediment de desnonament i sense necessitat d’esperar a la seva resolució.


És una informació elaborada pels Serveis Fiscals de la Cambra de la Propietat Urbana de Reus.


Si t’interessa, pots consultar el text íntegre de la Consulta Vinculant V1385-18, de 28 de maig de 2018, de la Dirección General de Tributos, clicant aquí.


Font: Dirección General de Tributos. Ministerio de Hacienda.

Serveis als Propietaris i Comunitats de propietaris

Comunitats de propietaris

Assessoria legal i defensa jurídica

Assegurances

Administració de finques i patrimonis

Fiances

Contractes de lloguer i altres

Compravenda i lloguer

Assessoria i gestió fiscal

Cèdules d’habitabilitat i certificacions energètiques