/* google analytics */

La Junta de la comunitat de propietaris va acordar satisfer al seu president una retribució anual. Hisenda estima que està subjecta al IVA.


L’esmentat president prestarà determinats serveis a favor de la Comunitat de Propietaris percebent una contraprestació pels seus serveis.

Tot això no tindria cap repercussió quan aquesta operació es realitzi de forma puntual i aïllada i sense intenció de continuïtat, efectuada al marge d’una activitat empresarial o professional. No obstant, en el supòsit que dictamina Hisenda, el president te la intenció d’intervenir en la producció de serveis, de lo qual deriva la subjecció al IVA.


Conseqüències:

1. El president haurà de repercutir l’IVA:

Efectivament el president haurà de repercutir l’IVA en ocasió de la prestació dels serveis a títol onerós a la Comunitat de Propietaris.

2. També haurà de complir amb les obligacions formals que estableix la llei:

– Presentar declaracions relatives a l’inici, modificació i cessament de les activitats.

– Sol.licitar de l’Administració el número d’identificació fiscal.

– Expedir i lliurar factura de totes les seves operacions.

– Portar la comptabilitat i els registres reglamentaris.

– Presentar periòdicament informació relativa a les seves operacions amb terceres persones.

– Presentar les declaracions-liquidacions corresponents i ingressar l’import de l’impost resultant.


És una informació elaborada pels Serveis Fiscals i pel Departament de Gestió de Comunitats de Propietaris de la Cambra.

Pots llegir el text íntegre de la Consulta Vinculant d’Hisenda, clicant aquí.


Font: Ministerio de Hacienda. Direcció General de Tributs. Consultes Vinculants. Consulta núm. V2148-19, de 13 d’agost

Serveis als Propietaris i Comunitats de propietaris

Comunitats de propietaris

Assessoria legal i defensa jurídica

Assegurances

Administració de finques i patrimonis

Fiances

Contractes de lloguer i altres

Compravenda i lloguer

Assessoria i gestió fiscal

Cèdules d’habitabilitat i certificacions energètiques