/* google analytics */

La normativa de l’Impost de Transmissions Patrimonials (ITP) estableix un supòsit especial de fraccionament per al cas de compra d’un habitatge.

Requisits per poder sol.licitar el fraccionament:

– Ha de consistir en l’adquisició de l’habitatge habitual.

– La superfície útil d’aquest habitatge no pot ser superior a 120 m2.

– L’ajornament s’ha de sol.licitar dintre del termini establert per liquidar i pagar l’impost (1 mes).

– El pagament de l’ITP es pot fraccionar en 3 anualitats com a màxim.

No obstant, s’ha de tenir en compte que es meriten interessos de demora a favor d’Hisenda.


És una informació dels Serveis Fiscals de la Cambra de la Propietat Urbana de Reus.


Font: Agència Tributària de Catalunya.

 

Serveis als Propietaris i Comunitats de propietaris

Comunitats de propietaris

Assessoria legal i defensa jurídica

Assegurances

Administració de finques i patrimonis

Fiances

Contractes de lloguer i altres

Compravenda i lloguer

Assessoria i gestió fiscal

Cèdules d’habitabilitat i certificacions energètiques