/* google analytics */

La recent Sentència del Tribunal Suprem eximeix de l’impost si es prova que s’ha venut la propietat amb pèrdues. Correspon al contribuent provar que no ha existit increment de valor en la transmissió.

1. El Tribunal Constitucional:

Al maig de 2017 el Tribunal Constitucional va declarar inconstitucional l’impost quan feia tributar situacions en les que no existeix increment de valor (Sentència TC Nº 59, d’11 de maig de 2017).

2. Les diverses Sentències dels Tribunals Superiors de Justícia:

Després de la sentència del Constitucional, diversos Tribunals Superiors de Justícia, van anar anul.lant sistemàticament les liquidacions de l’Impost de PlusVàlua municipal fins que no es publiqui la nova Llei d’Hisendes Locals, decretant que corresponia a l’Ajuntament provar l’existència d’increment de valor.

3. La recent sentència del Tribunal Suprem de 9 de juliol de 2018, tanca la controvèrsia:

Ara, el Tribunal Suprem, en la recent sentència del passat dia 9, tanca la controvèrsia i estableix que l’Ajuntament pot liquidar l’impost de PlusVàlua en aquells casos en que el contribuent no acrediti la inexistència d’increment de valor dels terrenys venuts.

Dit d’una altra forma, el TS eximeix de l’impost si es prova que la propietat s’ha venut amb pèrdues.

4. La Sentència del Tribunal Suprem estableix que el contribuent ha de provar la falta d’increment de valor del immoble:

Correspon al contribuent provar la inexistència d’increment de valor del terreny venut.

Segons el TS aquesta obligació prové de:

a. l’aplicació de l’art. 105 de la Llei General Tributària, conforme al qual «qui faci valer el seu dret haurà de provar els fets constitutius del mateix».

b. de la Sentència Nº 59, de 11 de maig de 2017, del Tribunal Constitucional, que estableix inequívocament que correspon al contribuent provar la inexistència de plusvàlua.

5. Cóm provar que no ha existit PlusVàlua?

Estableix la sentència del Tribunal Suprem de 9 de juliol de 2018 que el contribuent podrà:

a. Oferir qualsevol principi de prova, que com a mínim indiciàriament permeti apreciar-la, como és la diferència entre el valor d’adquisició i el de transmissió que es reflecteix a les corresponents escriptures públiques.

b. optar per una prova pericial que confirmi tals indicis; o,

c. utilitzar qualsevol altre mitjà probatori regulat a l’art. 106.1 de la Llei General Tributària que posi de manifest el decrement de valor del terreny transmès i la consegüent improcedència de girar liquidació per l’Impost municipal de PlusVàlua. 

6. Què pot respondre l’Ajuntament?

Una vegada aportada la prova pel contribuent de que el terreny no ha augmentat de valor, haurà de ser l’Ajuntament qui provi en contra les argumentacions del contribuent per poder aplicar l’impost municipal de PlusValía.

En cas que l’Ajuntament resolgui en contra de les pretensions del contribuent, aquest podrà recórrer en via administrativa i, posteriorment, davant els tribunals contenciós-administratius.

En la via contenciós-administrativa la prova de la inexistència de plusvàlua real serà valorada pel Tribunal d’acord amb allò que estableix la llei de la Jurisdicció Contenciós-Administrativa, de conformitat amb les normes del Codi Civil i de la Llei d’Enjudiciament Civil.

7. En quin estat es troba actualment la reforma de la Llei de Hisendes Locals?

Actualment la tramitació de la Proposició de Llei per modificar l’Impost municipal de PlusVàlua , es troba en tràmit d’ ampliació d’esmenes fins el dia 4 de setembre de 2018.


És una informació elaborada pels Serveis Jurídics i els Serveis Fiscals de la Cambra de la Propietat Urbana de Reus.

Si t’interessa, pots llegir el text íntegre de la Sentència del Tribunal Suprem de 9 de juliol de 2018, clicant aquí.

També pots consultar el text de la Proposició de Llei de modificació de l’Impost municipal de PlusVàlua.


Font: Consejo General del Poder Judicial. Tribunal Suprem, Sala 3a. Contenciós-Administratiu, Secció 2a. Ponent: AGUALLO AVILÉS, Ángel.

.

Serveis als Propietaris i Comunitats de propietaris

Comunitats de propietaris

Assessoria legal i defensa jurídica

Assegurances

Administració de finques i patrimonis

Fiances

Contractes de lloguer i altres

Compravenda i lloguer

Assessoria i gestió fiscal

Cèdules d’habitabilitat i certificacions energètiques