/* google analytics */

L’inquilí ha de respondre pels danys ocasionats per ell mateix i pels ocupants de l’habitatge, al detentar la possessió del pis per raó del contracte d’arrendament.


1. Antecedents:

a. Es va incendiar la cuina per un descuit de la persona que convivia amb l’inquilí en el pis.

b. L’inquilí es va oposar al entendre que ell no era el responsable, doncs es va tractar d’un descuit d’una tercera persona que es trobava al pis.

c. El Tribunal declara que l’inquilí és responsable.


2. La Sentència de l’Audiència Provincial de Barcelona:

2.1. Responsabilitat dels actes de l’inquilí i dels ocupants del pis:

Estableix que el responsable és l’inquilí pels danys ocasionats per ell mateix o pels ocupants del pis, al detentar la possessió de l’immoble per raó del contracte d’arrendament.

2.2. El sotsarrendament estava prohibit en el contracte:

Motiva el Tribunal que el pis va ser llogat només per a ser destinat a habitatge permanent de l’inquilí, sense que aquest indiqués que convisqués amb una altra persona, i a més, segons el contracte, l’habitatge es podia sotsarrendar.

2.3. Es donen els requisits de responsabilitat civil:

a) hi ha una acció o omissió culposa;

b) es tracta d’una conducta antijurídica;

c) es dóna un resultat danyós; i

d) hi ha una relació causa-efecte entre la conducta reprovable i el dany causat.

2.4. Recolzament en els criteris del Tribunal Suprem:

L’Audiència Provincial de Barcelona cita, com a suport de la seva resolució, les interessants Sentències del Tribunal Suprem de 24 de setembre de 2009 i de 17 de febrer de 2016:

“…es unànime la jurisprudència d’aquesta Sala en considerar que l’arrendatari és qui ha de respondre dels danys causats per l’incendi ocasionat a la nau que té llogada… […] per a que l’arrendatari quedi alliberat de responsabilitat ha de provar que en l’incendi no va haver-hi per la seva part culpa ni negligència de cap mena o quan menys que s’havien adoptat les mesures de cura, vigilància o previsió necessàries…”.

“…s’ha d’atribuir la responsabilitat a l’arrendatari que tenia la possessió de la nau llogada i, en conseqüència, el seu control i la responsabilitat pels danys que es poguessin ocasionar a conseqüència de l’activitat desenvolupada […] en conseqüència ocorregut l’incendi durant la vigència del contracte, li correspon la responsabilitat davant el perjudicat”.


És una informació elaborada pels Serveis Jurídics i el Departament d’Administració de Finques de la Cambra de la Propietat Urbana de Reus.

Si t’interessa, pots consultar el text íntegre de la Sentència de l’Audiència Provincial de Barcelona, de 27 de desembre de 2018, clicant aquí.


Font: Consejo General del Poder Judicial. Audiència Provincial de Barcelona, Secció 4a. Sentència núm. 953/2018, de 27 de desembre. Ponent: DEL VALLE GARCÍA, Marta Dolores.

Serveis als Propietaris i Comunitats de propietaris

Comunitats de propietaris

Assessoria legal i defensa jurídica

Assegurances

Administració de finques i patrimonis

Fiances

Contractes de lloguer i altres

Compravenda i lloguer

Assessoria i gestió fiscal

Cèdules d’habitabilitat i certificacions energètiques