/* google analytics */

Distinció entre despeses de reparació i conservació, i despeses anuals de quotes de comunitat, IBI, assegurances i  mobiliari. Resposta de la DG de Tributos a una consulta vinculant d’un propietari d’un habitatge que va a destinar-lo a l’arrendament.

1. Antecedents:

El consultant és propietari d’un habitatge que va a destinar-lo a l’arrendament.

2. La consulta:

Si en els períodes en que l’habitatge està en expectatives de lloguer, però anunciat en immobiliàries, podria deduir les despeses anuals per Impost sobre Béns Immobles, Comunitat de propietaris, assegurances i  mobiliari, així com les despeses de conservació.

3. Resposta vinculant de la Dirección General de Tributos de 25 d’abril de 2017:

A. Despeses deduïbles:

D’acord amb la Llei i el Reglament del IRPF, tindran la consideració de despesa deduïble totes les despeses necessàries per a l’obtenció del rendiment, entre les quals es troben les esmentades pel consultant en el seu escrit (IBI, quotes de la comunitat de propietaris, assegurances, mobiliari, i despeses de conservació).

B. Condicionants:

Ara bé, la deduïbilitat d’aquestes despeses està condicionada a l’obtenció d’uns ingressos, es a dir: els procedents de l’arrendament.

Això comporta que les reparacions i actuacions de conservació efectuades han d’anar encaminades exclusivament a la futura obtenció de rendiments a través de l’arrendament, i no al gaudi -ni tan sols temporal-, de l’habitatge pel seu titular.

C. En conseqüència, s’han de distingir:

a. Despeses de reparació i conservació a l’habitatge:

Si en l’any en què s’efectuen les despeses de reparació i conservació, el consultant no obté rendiments derivats de l’arrendament, tals despeses podran ser deduïdes en els 4 anys següents (respectant cada any el límit legalment establert).

b. Despeses anuals derivades de quotes de la comunitat de propietaris, IBI, assegurances, i adquisició de mobiliari:

Només seran deduïbles en els períodes en què l’habitatge es trobi arrendat.

En els períodes en què l’habitatge no es trobi arrendat, el consultant tindria que imputar com a renda immobiliària la quantitat resultant d’aplicar el 2% al valor cadastral.


Si desitges llegir el text íntegre de la consulta vinculant de la Dirección General de Tributos de 25 d’abril de 2017, referència V1003-17, clica aquí.

Vols contactar amb els Serveis Fiscals de la Cambra de la Propietat Urbana de Reus? clica aquí.

Vols contactar amb el Servei d’Administració de Finques de la Cambra de la Propietat Urbana de Reus? clica aquí.

Font: Dirección General de Tributos, Núm. consulta vinculant V1003-17, de 25 d’abril. Ministerio de Hacienda.

Serveis als Propietaris i Comunitats de propietaris

Comunitats de propietaris

Assessoria legal i defensa jurídica

Assegurances

Administració de finques i patrimonis

Fiances

Contractes de lloguer i altres

Compravenda i lloguer

Assessoria i gestió fiscal

Cèdules d’habitabilitat i certificacions energètiques