/* google analytics */

Els treballs han de tenir la consideració d’obra de reparació.


Per aplicar el tipus reduït del 10%, els treballs han de tenir la consideració d’obra de reparació o renovació del jardí. En canvi, aquest tipus reduït no és aplicable en aquelles tasques habituals a les comunitats o habitatges unifamiliars que suposin serveis de manteniment de jardins.

Modificació substancial que no sigui manteniment:

Han de ser obres que tinguin per objecte una modificació substancial del jardí o arranjament dels seus elements que no s’inclogui dins el servei de manteniment.

Aportació de materials:

També s’ha de tenir en compte per a l’aplicació del tipus reduït l’aportació de materials però sempre que el cost no excedeixi del 40% de la base imposable perquè si se supera aquest límit, l’execució d’obra de renovació o reparació tributarà al tipus general del 21%.

Els materials que s’han de computar per determinar si una operació té la consideració de lliurament de béns o de prestació de serveis, seran tots els necessaris per a dur a terme les obres de renovació o reparació.

No tindran la consideració de materials aportats els béns utilitzats com mitjans de producció per l’empresari que no s’incorporen materialment a l’edifici, tals com maquinaria, eines.., o com en particular, les bastides que s’utilitzen per a la realització de l’obra.


És una informació elaborada per l’Assessoria Fiscal de la Cambra de la Propietat Urbana de Reus.

Pots accedir al contingut íntegre de la Consulta Vinculant de la Dirección General de Tributos clicant aquí.


Font: Ministerio de Hacienda. Dirección General de Tributos. Consulta Vinculant V1707-22, de15 de juliol.


 

 

Serveis als Propietaris i Comunitats de propietaris

Comunitats de propietaris

Assessoria legal i defensa jurídica

Assegurances

Administració de finques i patrimonis

Fiances

Contractes de lloguer i altres

Compravenda i lloguer

Assessoria i gestió fiscal

Cèdules d’habitabilitat i certificacions energètiques