/* google analytics */

La determinació del tipus de gravamen, general o reduït, en les obres de reparació de l’habitatge depèn de qui sigui el destinatari, si la persona física o si la companyia asseguradora.


El Tribunal Econòmic-Administratiu Central estableix el següent criteri:

1. Tipus reduït:

Quan el destinatari sigui la persona física que utilitza l’habitatge per al seu ús particular.

Serà destinatària de les obres de reparació la persona física que utilitza l’habitatge per al seu ús particular quan el mode de rescabalament resultant de la pòlissa d’assegurança sigui el pagament d’una indemnització per la companyia asseguradora una vegada realitzades els oportuns peritatges.

En aquest cas és l’assegurat qui contracta en el seu propi nom amb l’empresa de reparacions qui està obligat a efectuar el pagament de la contraprestació dels serveis de reparació. Tot això, amb independència de quina sigui la persona o entitat que n’efectuï el pagament material: si el propi assegurat (al que se li indemnitzarà per la companyia d’assegurances en els terminis estipulats), o si la pròpia empresa asseguradora (una vegada autoritzada per l’assegurat del cobrament de la indemnització directament per l’empresa de reparacions).

En la factura s’haurà d’identificar a l’assegurat destinatari del servei, sens perjudici de que, en el seu cas, es faci constar també a l’entitat asseguradora como a pagadora por reemborsament.

2. Tipus general:

Quan el destinatari sigui la companyia asseguradora.

Serà destinatària de les obres de reparació la companyia asseguradora quan es substitueixi la indemnització per la reparació o reposició de l’objecte sinistrat.

Això exigeix que l’assegurat consenteixi dita substitució, o que de la pròpia pòlissa d’assegurança s’infereixi que la prestació compromesa és exclusivament la reparació o reposició de l’objecte danyat.

En aquest cas és la companyia asseguradora la que contracta amb l’empresa de reparacions, la que està obligada a efectuar el pagament, la que paga materialment i la destinatària dels serveis de reparació.

En la factura s’haurà d’identificar l’entitat d’assegurances.


És una informació elaborada pels Serveis Fiscals de la Cambra de la Propietat Urbana de Reus.


Si t’interessa, pots consultar el text íntegre de la Resolució del Tribunal Econòmic-Administratiu Central de 25/9/2018, Núm. 3150/2018, clicant aquí.


Font: Tribunal Econòmic-Administratiu Central. Doctrina i Criteris. Resolució de 25/9/2018, Núm. 3150/2018.

 

 

Serveis als Propietaris i Comunitats de propietaris

Comunitats de propietaris

Assessoria legal i defensa jurídica

Assegurances

Administració de finques i patrimonis

Fiances

Contractes de lloguer i altres

Compravenda i lloguer

Assessoria i gestió fiscal

Cèdules d’habitabilitat i certificacions energètiques