/* google analytics */

Des de l’ 1 de març de 2018, la quantia del subsidi per maternitat i paternitat, serà del 100% sobre una nova base reguladora. Així s’estableix en la DF 4ª de la Llei 6/2017, de 24 d’octubre, de Reformes Urgents del Treball Autònom.

Fins l’esmentada data d’ 1 de març, la prestació econòmica per maternitat i paternitat era equivalent al 100% de la base reguladora igual a l’establerta per a la prestació d’incapacitat temporal derivada de contingències comunes, que era: Base Cotització del mes anterior, dividit por 30, o pel número de dies cotitzats.

Des de l’ 1 de març de 2018, la quantia del subsidi per maternitat i paternitat, serà del 100% sobre una nova base reguladora.

La quantia diària d’aquesta nova base reguladora serà el resultat de dividir la suma de les bases de cotització acreditades a aquest règim especial d’autònoms durant els 6 mesos immediatament anteriors al del fet causant entre 180 que, si el autònom no ha estat d’alta en el règim especial durant aquests 6 meses, es divideixen les bases de cotització acreditades en aquest període entre els dies en que el treballador hagi estat en alta.

Es a dir: Base Cotització dels 6 mesos anteriors  / 180 dies; o bé: Base Cotització delperíode menor / nº dies cotitzats en aquests 6 mesos.

Aquest nou sistema es considera més ajustat a la situació real del treballador, al estar relacionat amb la possibilitat introduïda per la Llei de canviar la base de cotització 4 vegades a l’any, a fi d’adaptar-la millor als ingressos.

Posem alguns exemples:

Exemple A:

Si l’autònom ha cotitzat els 6 meses anteriors al fet causant per la base mínima de 919,80 euros i s’acull a la prestació per maternitat o paternitat, la base reguladora serà: 919,80×6 / 180.

Exemple B:

Si ha cotitzat els 6 meses anteriors, els 2 primers per la base mínima i els 4 següents ha optat per la base màxima, la base reguladora serà:

[919,80×2] + [3.751,20×4] / 180.

Exemple C:

Si ha cotitzat únicament 2 mesos dels 6 anteriors, per la base mínima, la base reguladora serà: 919,80×2 / 60

Exemple D:

Si ha cotitzat únicament 2 mesos per la base mínima i 3 mesos ha optat per la base màxima, en els 6 anteriors, la base reguladora serà:

[919,80×2] + [3.751,20×3] / 150.


Pots consultar la Llei 6/2017, clicant aquí.

Font: Servei per a Pimes i Autònoms de la Cambra de la Propietat Urbana de Reus.

Serveis als Propietaris i Comunitats de propietaris

Comunitats de propietaris

Assessoria legal i defensa jurídica

Assegurances

Administració de finques i patrimonis

Fiances

Contractes de lloguer i altres

Compravenda i lloguer

Assessoria i gestió fiscal

Cèdules d’habitabilitat i certificacions energètiques