/* google analytics */

La Dirección General de Tributos considera que una dació en pagament a favor d’un tercer autoritzat i imposat pel banc ha de ser objecte de l’exempció tributària prevista a la Llei d’Hisendes Locals i a la Llei del IRPF.


La dació en pagament no queda desnaturalitzada:

Es considera que la dació en pagament no queda desnaturalitzada pel fet de què es faci a favor d’un tercer, diferent del banc, sempre que sigui aquest el que imposi tal condició per accedir a la dació i l’accepti com extintiva de l’obligació.


Requisits:

La Llei exigeix la concurrència de 3 requisits per poder beneficiar-se de l’exempció:

Primer.- Que la dació ho sigui de l’habitatge habitual del deutor.

Segon.- Que la dació es realitzi per a la cancel·lació de deutes garantits amb hipoteca sobre l’habitatge habitual.

Tercer.- Que el deute hipotecari s’hagi contret amb un banc que, de manera professional, realitzi l’activitat de concessió de préstecs o crèdits hipotecaris.


És una informació elaborada pels Serveis Fiscals de la Cambra de la Propietat Urbana de Reus.

Si t’interessa, pots consultar el text íntegre de la Consulta Vinculant V2646-18, de la Dirección General de Tributos, clicant aquí.


Font: Ministerio de Hacienda. Dirección General de Tributos. Consulta Vinculant Núm. 2646-18, de 2 d’octubre.

Serveis als Propietaris i Comunitats de propietaris

Comunitats de propietaris

Assessoria legal i defensa jurídica

Assegurances

Administració de finques i patrimonis

Fiances

Contractes de lloguer i altres

Compravenda i lloguer

Assessoria i gestió fiscal

Cèdules d’habitabilitat i certificacions energètiques