/* google analytics */

En el cas de contribuents difunts durant 2017, l’impost es meritarà en el moment de la defunció i el període impositiu resultarà inferior a l’any natural.

1. S’haurà de presentar la declaració en modalitat individual:

En el supòsit de difunt integrant d’una unitat familiar, la resta de membres podran optar per la tributació conjunta però sense incloure les rendes del difunt.

La declaració del difunt s’haurà de presentar en modalitat individual.

2. Si el resultat és a retornar: documentació que s’ha de presentar:

En cas de resultat a retornar, per a tramitar la devolució s’haurà d’aportar els successors del difunt, a través de registre presencial o telemàtic, la següent documentació:

2.1. Si l’import a retornar és inferior o igual a 2.000 €:

 • Certificat de defunció.
 • Llibre de Família complet.
 • Certificat del Registre d’Últimes Voluntats.
 • Testament (només si figura en el certificat d’últimes voluntats).
 • En el supòsit de que hi hagi diversos hereus i es desitgi que l’import de la devolució sigui abonat a un d’ells, autorització escrita i signada amb fotocòpia del DNI de tots.
 • Certificat bancari de titularitat del compte a nom de les persones que van a cobrar la devolució.

2.2. Si l’import a retornar és superior a 2.000 €:

 • Certificat de defunció.
 • Llibre de Família.
 • Certificat del Registre d’Últimes Voluntats.
 • Testament o Acta notarial de declaració d’hereus.
 • Justificant d’haver declarat en l’Impost de Successions i Donacions l’import de la devolució.
 • En el cas d’existir diversos hereus i que el mitjà de pagament elegit sigui la transferència, certificat bancari de titularitat del compte a nom de tots els hereus o, en el seu cas, poder notarial a favor d’algun/s d’ells.

3. Model a complimentar: H-100:

Els successors del difunt podran complimentar l’imprès model H-100, “Sol.licitud de pagament de devolució a hereus”.


Informació elaborada pel Servei Fiscal i el Servei Herències de la Cambra de la Propietat Urbana de Reus.

Si desitges que elaborem la teva Declaració de la Renda, contacta amb nosaltres. Sense compromís. Et podem ajudar.


Font: Agencia Tributaria.

Serveis als Propietaris i Comunitats de propietaris

Comunitats de propietaris

Assessoria legal i defensa jurídica

Assegurances

Administració de finques i patrimonis

Fiances

Contractes de lloguer i altres

Compravenda i lloguer

Assessoria i gestió fiscal

Cèdules d’habitabilitat i certificacions energètiques