/* google analytics */

En una recent sentència, el TS ha resolt que la fórmula que estableix la Llei d’Hisendes Locals per calcular la PlusVàlua municipal és vàlida.

En la sentència del passat dia 27 de març, el Tribunal Suprem ha dictaminat  que la fórmula de càlcul que està establerta a la Llei d’Hisendes Locals –basada en els valors cadastrals-, per a determinar l’impost de PlusVàlua (Impost sobre l’Increment de Valors dels Terrenys de Naturalesa Urbana), és plenament legal.


Estima el TS que la fórmula establerta per l’actual Llei d’Hisendes Locals no s’ha declarat inconstitucional. La Llei imposa a l’Ajuntament l’obligació de circumscriure’s a uns criteris tècnics (la fórmula de càlcul), que no pot ignorar, perquè si adoptés altres fórmules diferents a la prevista a la llei, es podria considerar que està adoptant decisions lliures, capritxoses, en suma, arbitraries.

La fórmula establerta per l’actual Llei d’Hisendes Locals no s’ha declarat inconstitucional.

Una altra cosa diferent de la fórmula per determinar la PlusVàlua, és que es provi la inexistència d’increment del valor dels terrenys i que s’hagi venut amb pèrdues, supòsit en el qual sí que es pot impugnar la liquidació de l’impost.


És una informació elaborada pels Serveis Fiscals de la Cambra de la Propietat Urbana de Reus.


Si desitges consultar el text íntegre de la Sentència del Tribunal Suprem de 27 de març de de 2019, clica aquí.


Font: Sentència del Tribunal Suprem, de 27 de març de 2019, Núm. 419/2019, Sala de lo Contenciós, Secció 2a. Ponent: DÍAZ DELGADO, José.

Serveis als Propietaris i Comunitats de propietaris

Comunitats de propietaris

Assessoria legal i defensa jurídica

Assegurances

Administració de finques i patrimonis

Fiances

Contractes de lloguer i altres

Compravenda i lloguer

Assessoria i gestió fiscal

Cèdules d’habitabilitat i certificacions energètiques