/* google analytics */

El Tribunal Suprem, en una recent sentència, tanca la polèmica i dictamina que aquesta prestació de la Seguretat Social està exempta del IRPF.


1. Antecedents:

a. Hisenda sostenia que les prestacions per maternitat havien de tributar en l’IRPF. Així ha va declarar el Tribunal Econòmic Administratiu Central (TEAC) en la seva resolució de 2 de març de 2017.

b. No obstant, el TSJ de Madrid va sentenciar que aquestes prestacions estaven exemptes del IRPF. (Sentència de 29 de juny de 2017).

c. L’Advocat de l’Estat va recórrer aquesta sentència del TSJ de Madrid i ara el Suprem ha desestimat el recurs i ha declarat que les prestacions públiques per maternitat percebudes de la Seguretat Social estan exemptes de l’Impost sobre la Renta de les Persones Físiques (IRPF).


2. Sentència del T. Suprem de 3 d’octubre de 2018:

Així doncs, el TS ha confirmat la sentència del TSJ de Madrid de juny de 2017, que va estimar el recurs d’una ciutadana i va ordenar a Hisenda que li tornés la quantitat ingressada en l’IRPF per la prestació per maternitat amb càrrec a la Seguretat Social, al considerar-la exempta de l’IRPF.


3. Arguments de la Sentència del T. Suprem de 3 d’octubre de 2018:

El TS estima que la prestació per maternitat a càrrec de la Seguretat Social entra dins l’àmbit de les exempcions de l’art. 7 de la Llei del IRPF i declara com doctrina legal que “les prestacions públiques per maternitat percebudes de la Seguretat Social estan exemptes del IRPF”.

Interpreta el TS que la prestació per maternitat és el subsidi que gestiona la Seguretat Social que tracta de compensar la pèrdua d’ ingressos del treballador a conseqüència del permís de descans per naixement d’un fill, adopció, tutela o acolliment, i durant aquest període el contracte de treball queda en suspens i interromp l’activitat laboral.


És una informació elaborada pels Serveis Fiscals de la Cambra de la Propietat Urbana de Reus.


Pots accedir al contingut íntegre de la sentència del TS de 3 d’octubre de 2018, clicant aquí.


Font: Consejo General del Poder Judicial. Tribunal Suprem, Sala de lo Contenciós, Secció 2a. Sentència de 3 d’octubre de 2018, Núm. 1462/2018. Ponent: Díaz Delgado, José.

Serveis als Propietaris i Comunitats de propietaris

Comunitats de propietaris

Assessoria legal i defensa jurídica

Assegurances

Administració de finques i patrimonis

Fiances

Contractes de lloguer i altres

Compravenda i lloguer

Assessoria i gestió fiscal

Cèdules d’habitabilitat i certificacions energètiques