/* google analytics */

En vigor des de l’ 1 de gener de 2018. Les persones o entitats que intermediïn pisos amb finalitats turístiques, estaran obligades a presentar trimestralment una declaració informativa davant l’Agència Tributaria.

1. Qui ha de presentar la declaració?

Les persones o entitats que prestin el servei d’intermediació entre cedent i l’usuari del pis turístic, ja sigui a títol onerós o gratuït.

En particular, tindran la consideració d’intermediaris les persones o entitats que, constituïdes com plataformes col.laboratives, intermediïn en la cessió de pisos turístics per internet (per exemple Airbnb, HomeAway, Niumba…).

2. Operacions subjectes a aquesta obligació fiscal:

La cessió d’un pis amb finalitats turístiques.

És a dir, la cessió temporal de la totalitat o part d’un pis moblat i equipat en condicions d’ús immediat, qualsevol que sigui el canal a través del qual es comercialitzi o promocioni i realitzada amb finalitat gratuïta o onerosa.

3. Operacions que queden excloses d’aquesta obligació:

a) Els arrendaments d’habitatge definits a la Llei de Arrendaments Urbans (LAU).

b) El sotsarrendament parcial d’habitatge referit a l’esmentada LAU.

c) Els allotjaments turístics regulats per la seva normativa específica com establiments hotelers, allotjaments rurals, albergs i campaments de turisme, entre d’altres.

d) El dret d’aprofitament per torn de béns immobles.

4. Dades que s’hauran d’informar:

La informació a subministrar en el model 179 comprèn:

a) Identificació del titular o titulars de l’habitatge, del titular del dret en virtut del qual es cedeix l’habitatge (si es diferent del titular de l’habitatge ) i de les persones o entitats cessionàries.

b) Identificació de l’immoble (direcció completa) amb especificació de la referència cadastral.

c) Número de dies d’ocupació de l’habitatge amb finalitats turístiques, així com la data d’inici de la cessió del pis.

d) Import cobrat, en el seu cas, pel titular cedent de l’ús de l’habitatge .

e) Número de contracte en virtut del qual el declarant intermèdia en la cessió del pis turístic.

f) Data d’intermediació en l’operació.

g) Identificació del mitjà de pagament utilitzat (transferència, tarja de crèdit o dèbit o qualsevol altre mitjà de pagament).

5. Terminis de presentació i model de declaració:

a) Model 179:

La declaració de dades s’efectuarà mitjançant el model 179 (“Declaración informativa de la cesión de uso de viviendas con fines turísticos”).

Actualment l’Ordre ministerial mitjançant la que s’aprovarà aquest model està en tràmit. El termini d’exposició pública va finalitzar el passat dia 19 de gener de 2018.

b) Terminis de presentació:

El model 179 té una periodicitat trimestral, i s’haurà de presentar durant el mes natural següent a la finalització de cada trimestre natural.

La normativa va entrar en vigor l’ 1 de gener de 2018. No obstant, segons informa el Ministeri d’Hisenda, les declaracions corresponents als dos primers trimestres de l’exercici 2018 poden presentar-se fins el 31 de desembre de dit exercici.

Per la seva part, les declaracions corresponents al tercer i quart trimestre de 2018 s’han de presentar fins el 31 d’octubre de 2018 i 31 de gener de 2019, respectivament.

6. Normativa legal que estableix aquesta obligació fiscal i entrada en vigor:

Aquesta obligació ve establerta pel Real Decreto 1070/2017, de 29 de desembre, que es va publicar en el BOE. Núm. 317, de 30 de desembre de 2017. Va entrar en vigor l’ 1 de gener de 2018.


És una informació elaborada pels Serveis Immobiliaris i el Departament Fiscal de la Cambra de la Propietat Urbana de Reus.

Si vols veure el text íntegre del R.D. 1070/2017, de 29 de desembre, clica aquí.


Font: BOE i Ministeri d’Hisenda.

 

Serveis als Propietaris i Comunitats de propietaris

Comunitats de propietaris

Assessoria legal i defensa jurídica

Assegurances

Administració de finques i patrimonis

Fiances

Contractes de lloguer i altres

Compravenda i lloguer

Assessoria i gestió fiscal

Cèdules d’habitabilitat i certificacions energètiques