/* google analytics */

El propietari ha de declarar en l’IRPF les quantitats no cobrades corresponents als anys en que ha estat vigent el contracte de lloguer. Així ho estableix una Consulta Vinculant de la Dirección General de Tributos.


1. Antecedents:

El propietari va arrendar un immoble al setembre de 2017.

L’inquilí va deixar de pagar les rendes des d’octubre de 2017, firmant al febrer de 2018 un documento de reconeixement de deute, fent entrega de les claus i la possessió de l’immoble al propietari, que ha iniciat un procediment judicial de reclamació de rendes impagades.


2. La Consulta de la Dirección General de Tributos:

L’arrendador (és a dir, el propietari) ha de declarar com a rendiment en l’IRPF les quantitats no percebudes en els anys en que ha estat vigent l’arrendament.

D’aquesta forma, haurà d’imputar en els anys 2017 i 2018, com a rendiment íntegre del capital immobiliari, les quantitats corresponents a l’arrendament de l’habitatge, encara que no s’hagin cobrat, en tant que ha estat vigent l’arrendament.


És una informació elaborada pels Serveis Fiscals de la Cambra de la Propietat Urbana de Reus.

Si t’interessa, pots consultar el text íntegre de la Consulta Vinculante de 12 de juny de 2018, V1638-18, clicant aquí.


Font: Dirección General de Tributos. Consulta Vinculant de 12 de juny de 2018, V1638-18.

Serveis als Propietaris i Comunitats de propietaris

Comunitats de propietaris

Assessoria legal i defensa jurídica

Assegurances

Administració de finques i patrimonis

Fiances

Contractes de lloguer i altres

Compravenda i lloguer

Assessoria i gestió fiscal

Cèdules d’habitabilitat i certificacions energètiques