/* google analytics */

S’ha iniciat la tramitació parlamentària de la Proposició de Llei per a modificar l’impost Municipal de PlusVàlua, presentada pel Grup Popular.

1. Perquè es modifica la Llei?

Aquesta modificació ve donada com a conseqüència de la Sentència del Tribunal Constitucional d’ 11 de maig de 2017, que va declarar inconstitucional l’impost municipal de PlusVàlua en els casos en que sotmetia a tributació transmissions en les qual hi havia increment de valor.

2. Les principals novetats de la Proposició de Llei:

Las principals novetats de la Proposició de Llei són:

2.1. la modificació dels coeficients a aplicar sobre el valor dels terreny; i

2.2. la no subjecció a l’impost quan s’acrediti la inexistència d’increment de valor entre la transmissió i l’adquisició de la finca.

2.1. Modificació dels coeficients:

La Proposició de Llei en tràmit parlamentari estableix els coeficients per anys, a diferència de la Llei actualment en vigor (Llei Reguladora de les Hisendes Locals, de 5 de març de 2004), en la que els coeficients aplicables sobre el valor cadastral del terreny s’estableixen per períodes de 5 anys.

2.2. Transmissió d’un immoble a pèrdues. No subjecció a l’impost:

La Proposició de Llei estableix que no estaran subjectes a l’impost els casos en que s’acrediti que no hi ha hagut un increment de valor en el moment de la venda de l’immoble.

(És a dir, quan la diferència entre els valors reals de transmissió i adquisició del terreny dona un saldo negatiu).

Per acreditar la inexistència d’increment de valor, es tindran en compte els valors que constin a les escriptures públiques de compravenda.

(O be, en el seu cas, els valors comprovats per l’Administració tributària, en el cas de que siguin majors als que figuren a l’escriptura).

3. Efectes retroactius

La Proposició de Llei preveu que en els supòsits de vendes amb pèrdues, els efectes seran a partir de 15 de juny de 2017, que es la data en que es va publicar en el BOE la sentència del Tribunal Constitucional d’ 11 de maig de 2017.


És una informació elaborada pels Serveis Jurídics i els Serveis Fiscals de la Cambra de la Propietat Urbana de Reus.

Els Serveis Jurídics de la Cambra seguiran informant d’aquesta important modificació normativa.

Si t’interessa, pots consultar el text de la Proposició de Llei en tràmit parlamentari. Clica aquí.


Font: Congreso de los Diputados.

 

Serveis als Propietaris i Comunitats de propietaris

Comunitats de propietaris

Assessoria legal i defensa jurídica

Assegurances

Administració de finques i patrimonis

Fiances

Contractes de lloguer i altres

Compravenda i lloguer

Assessoria i gestió fiscal

Cèdules d’habitabilitat i certificacions energètiques