/* google analytics */

Mesures extraordinàries pel coronavirus que afecten a autònoms i pimes, aplicables a partir del 23 d’abril de 2020.


S’han establert pel RDL. 15/2020, de 21 d’abril, de mesures urgents. BOE Núm. 112, de 22 d’abril de 2020.


1. Quan el propietari sigui una empresa o un gran tenidor:

S’estableix la possibilitat d’una moratòria automàtica en el pagament de la renda del local arrendat per un autònom o una pime.

a) Gran tenidor: la persona física o jurídica que sigui titular de més de 10 immobles urbans (excloent pàrquings i trasters), o una superfície construïda de més de 1.500 m2.

b) Procediment: l’arrendatari podrà sol.licitar al propietari la moratòria en el pagament de la renda. La propietat vindrà obligada a acceptar la moratòria (sempre i quan les parts no haguessin arribat amb anterioritat a un acord de moratòria o reducció de la renda).

c) Termini per sol·licitar la moratòria: L’arrendatari podrà efectuar la sol.licitud en el termini d’un mes, a partir del dia 23 d’abril de 2020.

d) Duració de la moratòria: afectarà al període de temps que duri l’estat d’alarma i les seves pròrrogues i a les mensualitats següents, prorrogables una a una, sense que es puguin superar els 4 mesos.

e) Condicions de la moratòria: la renda quedarà ajornada, sense penalització ni meritament d’interessos, a partir de la següent mensualitat, mitjançant el fraccionament de les quotes en el termini de 2 anys, que es comptaran a partir del moment en què se superi l’estat d’alarma, o a partir de la finalització del termini dels 4 mesos referit en el paràgraf anterior, i sempre dintre del termini de vigència del contracte d’arrendament o qualsevol de les seves pròrrogues.


2. Quan el propietari NO sigui una empresa o un gran tenidor:

a) Ajornament temporal i extraordinari del pagament de la renda: L’arrendatari autònom o pime podrà sol.licitar del propietari, en el termini d’1 mes, des del 23 d’abril de 2020, l’ajornament temporal i extraordinari en el pagament del lloguer, sempre que aquest ajornament o una rebaixa no s’hagués acordat per ambdues partes amb caràcter voluntari.

b) Fiança: Es permet l’ús de la fiança per a que l’arrendatari pugui pagar total o parcialment alguna o algunes mensualitats.

En aquest supòsit, l’arrendatari haurà de reposar l’import de la fiança disposada en el termini d’1 any des de la celebració de l’acord, o en el termini que resti de vigència del contracte


3. Autònoms: Requisits:

a)  estar afiliat i en situació d’alta en data 14 de març de 2020.

b) que la seva activitat hagi quedat suspesa per la declaració de l’estat d’alarma, o per ordres dictades per l’autoritat competent.

c) si l’activitat no va ser directament suspesa per la declaració de l’estat d’alarma, haurà d’acreditar la reducció de la facturació en, com a mínim, un 75%.

Aquesta reducció vindrà referida al mes natural anterior al qual se sol.licita l’ajornament, en relació amb la facturació mitja mensual del trimestre al qual pertany l’esmentat mes natural referit a l’any anterior.


4. Pimes: Requisits:

a) que no se superin els següents límits: que el total de les partides de l’actiu no superi els 4 milions d’euros; que l’import net de la seva xifra anual de negocis no superi els 8 milions d’euros; que el número mig de treballadors ocupats durant l’exercici anterior no sigui superior a 50.

b) que la seva activitat hagi quedat suspesa per la declaració de l’estat d’alarma, o per ordres dictades per l’autoritat competent.

c) si l’activitat no va ser directament suspesa per la declaració de l’estat d’alarma, haurà d’acreditar la reducció de la facturació en, com a mínim, un 75%.

Aquesta reducció vindrà referida al mes natural anterior al qual se sol.licita l’ajornament, en relació amb la facturació mitja mensual del trimestre al qual pertany l’esmentat mes natural referit a l’any anterior.


5. Acreditació dels requisits. Documentació requerida:

a) Reducció d’activitat: presentació d’una declaració responsable en la que, en base a la informació comptable i d’ingressos i despeses, es faci constar la reducció en, almenys, un 75%.

b) Suspensió de l’activitat: certificat lliurat per Hisenda o òrgan competent de la Comunitat Autònoma, sobre la base de la declaració de cessament d’activitat declarada per l’interessat.


6. Conseqüències aplicació indeguda de l’ajornament temporal i extraordinari en el pagament de la renda:

Els arrendataris que s’hagin beneficiat de l’ajornament temporal i extraordinari en el pagament de la renda sense reunir els requisits, seran responsables dels danys i perjudicis que s’hagin pogut produir, així com de totes les despeses generades per l’aplicació de les mesures excepcionals, sens perjudici de les responsabilitats d’altre ordre.


Per a qualsevol aclariment o ampliación de la informació, no dubtis en contactar amb info@cpureus.com.


La Cambra segueix al teu costat. 


És una informació elaborada pels Serveis Jurídics i el Departament d’Administració de Finques de la Cambra de la Propietat Urbana de Reus


Font: RDL. 15/2020, de 21 d’abril, de mesures urgents.

Serveis als Propietaris i Comunitats de propietaris

Comunitats de propietaris

Assessoria legal i defensa jurídica

Assegurances

Administració de finques i patrimonis

Fiances

Contractes de lloguer i altres

Compravenda i lloguer

Assessoria i gestió fiscal

Cèdules d’habitabilitat i certificacions energètiques