/* google analytics */

Como a conseqüència de la Sentència del Tribunal Constitucional de 26 d’octubre de 2021.


Així ho estableix la Dirección General de Tributos.


La declaració d’inconstitucionalitat dels articles 107.1, 2n; 107.2.a) i 107.4 de la Llei d’Hisendes Locals, ha suposat un buit legal que impedeix que es pugui determinar la base imposable i per tant no es pot liquidar, ni comprovar ni recaptar la Plusvàlua municipal fins l’entrada en vigor de la nova normativa.

La nova normativa es va publicar en el BOE de 9 de novembre de 2021 (R.D-Ley 26/2021, de 8 de novembre). Per tant, per a les transmissions realitzades des de la Sentència del TC (26-octubre-2021) fins la nova normativa (9-novembre-2021), s’ha de presentar la declaració de l’impost atès que el fet imposable s’ha efectuat, però el contribuent no està obligat al pagament.


És una informació elaborada pels Serveis d’Assessoria i Gestió Fiscal de la Cambra de la Propietat Urbana de Reus.

En aquest enllaç pots accedir a la Consulta Vinculant de la Dirección General de Tributos V3074-21.


Font: Ministerio de Hacienda. Dirección General de Tributos. Consulta Vinculant V3074-21, de 7 de desembre de 2021.

Serveis als Propietaris i Comunitats de propietaris

Comunitats de propietaris

Assessoria legal i defensa jurídica

Assegurances

Administració de finques i patrimonis

Fiances

Contractes de lloguer i altres

Compravenda i lloguer

Assessoria i gestió fiscal

Cèdules d’habitabilitat i certificacions energètiques