/* google analytics */

Vigent des de 19 de desembre de 2018. Queden modificades la duració mínima i les pròrrogues.


El Real Decreto-ley 21/2018, de 14 de desembre, ha modificat diversos aspectes de la LAU en els arrendaments d’habitatge:

1. Duració mínima:

Si l’arrendador és una persona física: 5 anys.

Si l’arrendador és una persona jurídica: 7 anys.

2. Pròrroga del contracte al venciment:

Arribat el venciment dels 5 anys -o dels 7 anys en el supòsit d’arrendador persona jurídica-, si no hi ha preavís de no renovació: es prorrogarà per 3 anys.

3. Despeses de gestió i formalització del contracte:

En el cas d’arrendador persona jurídica, aniran al seu càrrec, llevat que els serveis hagin estat contractats per iniciativa directa de l’inquilí.

4. Garantia addicional:

Màxim de 2 mensualitats de renda.

5. Impost Transmissions Patrimonials (ITP):

Si bé s’ha establert l’exempció, s’ha de formular autoliquidació davant l’Administració Tributària mitjançant el model 600, per part de l’obligat tributàriament (l’inquilí).

6. Entrada en vigor:

Aquest nou règim entra en vigor en el dia d’avui, 19 de desembre de 2018.

7. Contractes celebrats amb anterioritat a 19/12/2018:

Es continuaran regint per la normativa anterior.


És una informació elaborada pels Serveis Jurídics, els Serveis d’Administració de Finques i el Departament de Gestió Immobiliària de la Cambra de la Propietat Urbana de Reus.


Si t’interessa, pots consultar el text íntegre del Real Decreto-ley 21/2018, de 14 de desembre, de medidas urgentes en materia de vivienda y alquiler, clicant aquí.


Font: Real Decreto-ley 21/2018, de 14 de diciembre, de medidas urgentes en materia de vivienda y alquiler (BOE. Núm. 304. 18 de desembre de 2018).

 

Serveis als Propietaris i Comunitats de propietaris

Comunitats de propietaris

Assessoria legal i defensa jurídica

Assegurances

Administració de finques i patrimonis

Fiances

Contractes de lloguer i altres

Compravenda i lloguer

Assessoria i gestió fiscal

Cèdules d’habitabilitat i certificacions energètiques