/* google analytics */

El RD-L. 26/2021, adapta l’impost de Plusvàlua a la sentència del Tribunal Constitucional.

Amb la finalitat de donar compliment al mandat del Tribunal Constitucional (TC), es regula la base imposable de l’impost a la capacitat econòmica efectiva del contribuent.


Què és l’impost de Plusvàlua?

L’impost de Plusvàlua (tècnicament impost sobre l’Increment de Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana-IIVTNU) grava l’increment del valor dels terrenys, posat de manifest en el moment del meritament i experimentat al llarg d’un període de 20 anys. Es regula a la Llei d’Hisendes Locals.


La nova normativa:

El RD-L. 26/2021, de 8 de novembre, no crea un nou tribut, sinó que reforma el mètode de càlcul de la base imposable de l’impost i crea un nou supòsit de no subjecció pera als casos en què no hi ha hagut increment de valor, donant així acompliment a la recent sentència del TC 182/2021, de 26 d’octubre.

S’exposen a continuació els diferents supòsits que poden donar-se:

1. Supòsits en els que s’ha produït increment de valor:

En aquests casos, les noves normes ofereixen al contribuent dues opcions, podent escollir la més beneficiosa:

a)  Primera opció: Càlcul de la Plusvàlua prenent com a base el valor cadastral del sòl en el moment de la transmissió multiplicat pels los coeficients aprovats per l’Ajuntament en funció del número d’anys transcorreguts des de l’adquisició de l’immoble.

b)  Segona opció: Si resulta que la Plusvàlua real és inferior a la calculada en base al valor cadastral, podrà optar per determinar-la per la diferència entre el valor de transmissió del sòl i el d’adquisició.

2. Supòsits en els que no existeixi increment de valor:

El RD-L. 26/2021 introdueix un nou supòsit de no subjecció a l’impost per als casos en els què es constati la inexistència d’increment de valor entre la transmissió i l’adquisició del bé.

Per això, el contribuent haurà d’aportar els documents que acreditin la inexistència d’increment.

3. Plusvàlues generades en menys d’ 1 any:

Seran gravades per l’impost. Són aquelles que es produeixen quan, entre la data d’adquisició i la de transmissió ha transcorregut menys d’ 1 any, que precisament són les que poden tenir un caràcter més especulatiu.

4. La reforma de l’impost no té efectes retroactius:

El RD-L. 26/2021 no disposa efectes retroactius.


Antecedents:

La recent sentència del TC182/2021, de 26 de octubre, ha vingut a tancar el cercle d’una conflictivitat iniciada el 2017 i amb anterioritat ja havia declarat inconstitucionals diversos aspectes de l’impost de Plusvàlua:

  • Sentència TC 26/2017, de 16 de febrer: referida al territori històric de Gipuzkoa, declarant inconstitucional la tributació en casos d’inexistència d’increment de valor.
  • Sentència TC 37/2017, de 1 de març, referida al territori històric d’Àlaba, declarant inconstitucional la tributació en casos d’inexistència d’increment de valor.
  • Sentència TC 59/2017, de 11 de maig, declarant la inconstitucionalitat de sotmetre a tributació supòsits en els que es dóna inexistència d’increment de valor.
  • Sentència TC 72/2017, de 5 de juny, referida a la normativa foral de Navarra, declarant inconstitucional el sotmetiment a tributació de casos amb inexistència d’increments de valor.
  • Sentència TC 126/2019, de 31 de octubre.
  • I finalment la recent Sentència TC 182/2021, de 26 d’octubre, que declara la inconstitucionalitat i la nul·litat dels articles de la Llei d’Hisendes Locals que afecten al mètode d’obtenció de la base imposable de l’impost de Plusvàlua, que s’efectua a partir del valor cadastral del sòl en el moment de la transmissió, aplicant un coeficient en funció dels anys de tinença de l’immoble, sense tenir en compte si ha hagut un vertader increment de valor.

És una informació elaborada pel Departament de Gestió Fiscal i el Departament de Gestió Immobiliària de la Cambra de la Propietat Urbana de Reus.

Pots consultar el text íntegre del RD-L. 26/2021, de 8 de novembre, pel que s’adapta la Llei d’Hisendes Locals a la recent sentència del TC, en allò que es refereix a l’impost de Plusvàlua, clicant en aquest enllaç.

També pots consultar el text íntegre de la Sentència del TC, clicant aquí.


Font: Boletín Oficial del Estado Núm. 268, de 9 de novembre de 2021. Real Decreto-ley 26/2021, de 8 de noviembre, por el que se adapta el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locals, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, a la recent jurisprudencia del Tribunal Constitucional respecto dell’impost sobre el Increment de Valor de los Terrenys de Naturalesa Urbana.

Tribunal Constitucional: Notes de Premsa.


 

Serveis als Propietaris i Comunitats de propietaris

Comunitats de propietaris

Assessoria legal i defensa jurídica

Assegurances

Administració de finques i patrimonis

Fiances

Contractes de lloguer i altres

Compravenda i lloguer

Assessoria i gestió fiscal

Cèdules d’habitabilitat i certificacions energètiques