/* google analytics */

Una recent sentència de l’AP de Barcelona recorda que per interposar recurs d’apel.lació contra una sentència per falta de pagament, és inexcusable el pagament o la consignació del deute, encara que la demandada acudeixi amb justícia gratuïta.

1. Antecedents:

a. Sentència del Jutjat de 1ª Instància:

El Jutjat de 1ª Instància de Sabadell va estimar la demanda interposada per l’empresa Habitatges Municipals de Sabadell, SA, condemnant a la demandada a desallotjar l’habitatge i al pagament de las quantitats adeutades; així mateix va condemnar a la demandada al pagament de les costes.

b. La demandada va al.legar situació de desempara social i econòmic:

La demandada va al.legar que havia intentat arribar a un acord amb l’actora per rebaixar el lloguer, per raó de la situació de desempara social i econòmic que patien ella i la seva família, objecte de seguiment per part dels serveis socials i de benestar social de l’Ajuntament de Sabadell.

Va sol.licitar un marge més ampli per evitar el risc d’exclusió social, a l’espera de la millora de la seva situació socioeconòmica.

c. Recurs d’apel.lació de la demandada que acudeix amb assistència jurídica gratuïta:

La demandada va reiterar els arguments sobre la seva precària situació socioeconòmica, i va sol·licitar l’aplicació de la Llei 24/2015 del Parlament de Catalunya, de mesures urgents per afrontar l’emergència en l’àmbit de l’habitatge i la pobresa energètica, i va reiterar la seva voluntat d’arribar a un acord amb la societat municipal propietària.

d. La demandada no va pagar ni va consignar el deute abans antes d’interposar el recurs d’apel.lació.

2. Sentència de la Audiència Provincial de Barcelona de 9 de maig de 2018:

2.1. Per apel.lar s’ha de pagar o consignar prèviament el deute:

La Audiència Provincial declara inadmissible el recurs d’apel.lació interposat per la demandada, doncs per interposar recurs d’apel.lació contra sentències de desnonament per falta de pagament, l’apel.lant ha de pagar o consignar el deute prèviament.

2.2. El pagament o la consignació és un requisit ineludible; inclús en els casos d’assistència jurídica gratuïta:

El pagament o la consignació prèvia és un requisit ineludible exigit per l’art. 449 de la Llei d’Enjudiciament Civil (LEC), i resulta aplicable, inclús, en els supòsits en els quals l’apel.lant tingui el dret d’ assistència jurídica gratuïta.

2.3. La Sentència de l’AP de Barcelona es basa en els fonaments de la Sentència del TS de 30 de novembre de 2011:

Els fonaments són:

– El pagament o la consignació prèvia és un requisit ineludible per interposar recurs d’apel.lació contra sentències de desnonament per falta de pagament.

– Aquesta exigència no és un simple requisit formal, sinó un requisit essencial i no és un requisit desproporcionat.

– El recurs d’apel.lació no pot ser utilitzat com a instrument dilatori.

– Aquest requisit passa a formar part del dret a la tutela judicial efectiva.

2.4. Els fonaments de la Sentència del TS de 30 de novembre de 2011, s’ajusten als criteris del Tribunal Constitucional:

Els fonaments de la Sentència del TS de 30 de novembre de 2011, s’ajusten als criteris del Tribunal Constitucional: Sentències del TC: 346/93; 249/94; 100/95; 26/96; 216//98 i 10/99.


És una informació elaborada pels Serveis Jurídics i els Serveis d’Administració de Finques de la Cambra de la Propietat Urbana de Reus.

Si t’interessa el contingut íntegre de la Sentència de l’Audiència Provincial de Barcelona de 9 de maig de 2018, clica aquí.


Font: Consejo General del Poder Judicial. Audiència Provincial de Barcelona-Civil, Secció 4ª. Sentència nº 296/2018. Ponent: Del Valle García, Marta Dolores.

Serveis als Propietaris i Comunitats de propietaris

Comunitats de propietaris

Assessoria legal i defensa jurídica

Assegurances

Administració de finques i patrimonis

Fiances

Contractes de lloguer i altres

Compravenda i lloguer

Assessoria i gestió fiscal

Cèdules d’habitabilitat i certificacions energètiques