/* google analytics */

Per determinar la base imposable de l’impost després de la posterior venda de l’immoble que es va heretar, s’ha de tenir en compte la data de decés.

1. Antecedents:

1.1. La mare del consultant va morir el 9 d’abril de 1998.

1.2. En data 8 de setembre de 2017 els hereus van acceptar l’herència mitjançant escriptura pública i van presentar l’autoliquidació de l’impost de PlusValua municipal, que estava prescrit. L’Ajuntament va efectuar liquidació per import 0 euros.

1.3. Posteriorment, en data 2 de març de 2018 venen l’immoble i l’Ajuntament efectua liquidació des de la data de decés de la mare i no des de la data de la acceptació de la herència.


2. La consulta que es realitza:

Si es correcte calcular l’impost des de la data del decés de la mare i no des de la data de l’acceptació de l’herència.


3. La resposta de la Dirección General de Tributos:

La Direcció General de Tributos reitera que l’impost municipal de PlusValua es computa des del decés del causant i no des de l’acceptació de l’herència.

La resposta precisa el següent:

3.1. S’ha de tenir per data de la transmissió la data del decés del causant. Per tant, s’ha d’entendre que el meritament de l’impost es produeix en el moment del decés.

3.2. En el cas consultat, el meritament de l’impost per causa de mort de la mare del consultant, va tenir lloc en la data del decés (és a dir, el 9 d’abril de 1998). Per tal motiu, quan se presenta l’autoliquidació, l’Ajuntament aplica la prescripció del deute tributari.

3.3.  Posteriorment, quan els hereus venen l’immoble, per determinar la base imposable de l’impost, el meritament es produeix en la data de la transmissió de la propietat (2 de març de 2018).

3.4. I per determinar la base imposable, el còmput de generació es realitza des de la data en que els transmitents van adquirir l’immoble, és a dir, des de la data del decés de la seva mare el 9 d’abril de 1998, i fins la data de la transmissió per compravenda, el 2 de març de 2018 (amb lo qual resulta d’aplicació un període de generació de 19 anys).


És una informació elaborada pels Serveis Fiscals de la Cambra de la Propietat Urbana de Reus.


Font: Dirección General de Tributos. Ministerio de Hacienda. Consulta General núm. 0028-18, de 15 de juny de 2018.

Serveis als Propietaris i Comunitats de propietaris

Comunitats de propietaris

Assessoria legal i defensa jurídica

Assegurances

Administració de finques i patrimonis

Fiances

Contractes de lloguer i altres

Compravenda i lloguer

Assessoria i gestió fiscal

Cèdules d’habitabilitat i certificacions energètiques