/* google analytics */

Nou Decret llei per regular els pisos d’ús turístic.


A qui afecta ?

Afecta a 262 municipis catalans. Es calcula que l’obligació d’obtenir la nova llicència afectarà 95.094 pisos existents en els 262 municipis afectats.

La regulació afecta a pobles i ciutats amb problemes d’accés a l’habitatge, que ja tenen més de 5 pisos turístics per cada 100 habitants o bé que compleixen ambdós requisits.

Trobaràs la relació de municipis afectats en l’annex del Decret llei. Veure el link al final d’aquest article.

Limitació de l’atorgament de llicències

Aquests municipis no podran atorgar llicències d’obertura de pisos turístics fins que adaptin el seu planejament urbanístic al nou Decret llei.

Es podran atorgar com a màxim 10 llicències de pisos turístics per cada 100 habitants.

Els nous pisos turístics que es vulguin instal·lar en aquests llocs hauran de demanar una llicència urbanística municipal i una autorització turística prèviament a l’obertura, que seran vigents durant cinc anys renovables.

Necessitat de modificar el planejament urbanístic

Els ajuntaments hauran de modificar el seu planejament urbanístic per permetre expressament la compatibilitat de l’ús turístic amb el d’habitatge.

Hauran de justificar que compten amb prou sòl per a habitatges destinats al domicili habitual i permanent de la població resident.

Situació dels pisos turístics ja existents

Els titulars disposaran de 5 anys per demanar la nova llicència urbanística, a comptar des de l’entrada en vigor del Decret llei, o hauran de cessar l’activitat.

En aquests 5 anys, els ajuntaments afectats hauran d’haver modificat el seu planejament municipal i, per tant, estar en condicions de donar resposta a aquestes sol·licituds.

No obstant, els titulars podran demanar a l’ajuntament una pròrroga de 5 anys més si acrediten que no poden compensar les pèrdues patrimonials. El règim transitori de 5 anys, i l’eventual pròrroga de 5 anys més, operaran com a mecanisme indemnitzatori.


Si desitges conèixer el contingut íntegre del Decret llei 3/2023, clica en aquest enllaç.


És una informació elaborada per l’Assessoria Jurídica de la Cambra de la Propietat Urbana de Reus.


Font: Decret Llei 3/2023, de 7 de novembre, de mesures urgents sobre el règim urbanístic dels habitatges d’ús turístic. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, Núm. 9036, de 8-11-2023


 

Serveis als Propietaris i Comunitats de propietaris

Comunitats de propietaris

Assessoria legal i defensa jurídica

Assegurances

Administració de finques i patrimonis

Fiances

Contractes de lloguer i altres

Compravenda i lloguer

Assessoria i gestió fiscal

Cèdules d’habitabilitat i certificacions energètiques