/* google analytics */

Pel pagament d’una Plusvàlua basada en normes inconstitucionals.


Així ho ha decretat el Tribunal Suprem en una recent i interessant sentència.

El contribuent ha acreditat que no va existir increment de valor en la venda del seu terreny i va invocar que la liquidació girada per l’Ajuntament es basa en una norma que ha estat declarada inconstitucional.


A. Antecedents:

1. El contribuent va pagar el sei dia la quantitat de 2.570,42€ per la liquidació que l’Ajuntament li va girar per l’Impost d’Increment de Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana (Plusvàlua), amb motiu de la venda d’un immoble de la seva propietat.

2. Contra aquesta liquidació va interposar recurs de reposició davant l’Ajuntament, que el va desestimar.

3. Contra aquesta desestimació va interposar recurs contenciós-administratiu, davant el Jutjat del Contenciós-Administratiu, el qual també va ser desestimat.

4. Exhaurida la via contenciós-administrativa (doncs la sentència del Jutjat del Contenciós-Administratiu, no era recurrible en apel·lació per raó de la quantia), l’interessat va interposar reclamació contra l’Estat per responsabilitat patrimonial. El Consell de Ministres va desestimar l’esmentada reclamació.

5. Contra l’acord desestimatori del Consell de Ministres, el contribuent va formular recurs contenciós-administratiu davant el Tribunal Suprem, el qual, en sentència núm. 1620/2019, del proppassat 21 de novembre de 2019, li ha donat la raó i condemna l’Estat al pagament de la quantitat de 2.570,42€, més els interessos legals des de la data de la reclamació.


B. Fonament del Tribunal Suprem:

La responsabilitat de l’Estat legislador sorgeix, entre altres supòsits, quan es produeix un dany derivat de l’aplicació d’una Llei declarada inconstitucional.

En aquest cas, el fonament es troba en què l’Ajuntament va girar la liquidació de Plusvàlua després de què s’hagués dictat la Sentència del Tribunal Constitucional núm. 59/2017, d’11 de maig.


C. Requisits per a què es produeixi la responsabilitat de l’Estat:

1. Que l’aplicació de la llei declarada inconstitucional hagi ocasionat una lesió que el particular no tingui el deure de suportar.

2. Que el dany al.legat sigui efectiu, avaluable econòmicament i individualitzat en relació a una persona o grup de persones.

3. Que s’hagin exhaurit totes les instàncies judicials.

4. Que s’hagi al.legat prèviament la inconstitucionalitat.


És una informació elaborada pels Serveis Jurídics i el Departament Fiscal de la Cambra de la Propietat Urbana de Reus.

Si t’interessa, pots consultar el text íntegre de la Sentència del Tribunal Suprem de 21 de novembre de 2019, clicant aquí.


Font: Consejo General del Poder Judicial. Tribunal Suprem. Sala del Contenciós. Secció 5a. Sentència núm. 1620/2019, de 21 de novembre. Ponent: TOLOSA TRIBIÑO, César.

Serveis als Propietaris i Comunitats de propietaris

Comunitats de propietaris

Assessoria legal i defensa jurídica

Assegurances

Administració de finques i patrimonis

Fiances

Contractes de lloguer i altres

Compravenda i lloguer

Assessoria i gestió fiscal

Cèdules d’habitabilitat i certificacions energètiques