/* google analytics */

Hisenda declara que les prestacions per paternitat també estan exemptes de l’IRPF atès que tenen la mateixa naturalesa, causa i règim que les prestacions per maternitat.


Així ho estableix una consulta vinculant de la Dirección General de Tributos, argumentant que, si bé la Sentència del Tribunal Suprem (de data 3 d’octubre de 2018, núm. 1462/2018), va declarar que la prestació per maternitat satisfeta per la Seguretat Social està exempta de tributació en l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (IRPF), també ho ha d’estar la prestació per paternitat.


Fonament de l’exempció:

L’argumentació d’Hisenda radica en què la prestació per paternitat té la mateixa naturalesa, causa i règim regulador que la prestació per maternitat.

Empleats públics i autònoms:

L’exempció també abasta als empleats públics i als professionals adscrits a mutualitats de previsió social alternatives al règim especial de la Seguretat Social dels treballadors per compte propi o autònoms.

Així ho recull el RD-L. 27/2018, de 28 de desembre, dictat per a adequar la normativa a la doctrina legal del Tribunal Suprem i evitar la situació de discriminació que es produiria en els esmentats col·lectius.


És una informació elaborada pels Serveis Jurídics i el Departament de Pimes&Autónoms de la Cambra de la Propietat Urbana de Reus.


Si desitges llegir el text íntegre de la Consulta Vinculant de la Dirección General de Tributos, de 18.1.2019, Núm. V0133-19, clica aquí.

Serveis als Propietaris i Comunitats de propietaris

Comunitats de propietaris

Assessoria legal i defensa jurídica

Assegurances

Administració de finques i patrimonis

Fiances

Contractes de lloguer i altres

Compravenda i lloguer

Assessoria i gestió fiscal

Cèdules d’habitabilitat i certificacions energètiques