/* google analytics */

El Consell de Ministres va aprovar ahir el Projecte de Llei pel Dret a l’Habitatge que serà tramés al Congrés per a la seva tramitació parlamentària.


Segons el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana aquesta Llei forma part del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

Respon especialment a la situació d’aquelles persones i llars que tenen més dificultats d’accés, i s’enfoca en particular a aquells àmbits en els que existeix una major tensió en el mercat.


Aspectes més destacats:

1. No es podrà alienar el parc públic d’habitatge social. El Projecte estableix una estricta regulació dels parcs públics per evitar futures operacions de venda del parc públic d’habitatge a fons d’inversió.

2. Estableix la qualificació indefinida de l’habitatge protegit, garantint sempre un període mínim de 30 anys.

3. Introdueix el concepte d’habitatge assequible incentivat com a figura necessària per incrementar l’oferta a curt termini. Com a mecanisme efectiu per incrementar l’oferta d’habitatge a preus assequibles, afavorint la participació del sector privat i del tercer sector a través de la instrumentació de beneficis de caràcter urbanístic i fiscal.

4. Regula la declaració de zones de mercat residencial tensionat, amb objecte d’aplicar mesures efectives per afavorir l’accés a l’habitatge, encaminades a equilibrar i minorar els preus del lloguer en tals zones.

5. Delimita el concepte de gran tenidor i els deures d’informació i col·laboració en zones de mercat tensionat. S’introdueix en la Llei estatal una definició de caràcter general del concepte de “gran tenidor”, como la persona física o jurídica que sigui titular de més de deu immobles urbans d’ús residencial o una superfície construïda de més de 1.500 m2, també d’ús residencial, excloent en ambdós casos garatges i trasters.

6. Estableix mecanismes de contenció i baixada dels preus del lloguer d’habitatge.

7. Per als habitatges llogats, s’estableix la possibilitat de que l’arrendatari pugui acollir-se a la finalització del contracte a una pròrroga extraordinària, de caràcter anual i per un període màxim de tres anys, en els mateixos termes i condicions del contracte en vigor.

8. En nous contractes d’arrendament d’habitatges ja llogats, s’estableix la limitació del lloguer en aquestes zones a nous inquilins, amb caràcter general, a la renda del contracte anterior (amb l’increment de l’ IPC corresponent), permetent increments addicionals màxims en determinats supòsits establerts en el Projecte de Llei.

9. Quan el propietari sigui una persona jurídica amb categoria de gran tenidor, la renda dels nous contractes subscrits en àrees tensionades estarà limitada en el seu cas pel contracte anterior, o el límit màxim del preu aplicable conforme al sistema d’índexs de preus de referència.

10. Crea un entorn fiscal favorable per a la reducció dels preus del lloguer i l’increment de l’oferta a preu assequible. Es reforma l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (IRPF) per a estimular el lloguer d’habitatge habitual a preus assequibles, modulant la reducció del rendiment net del lloguer d’habitatge habitual. Per això, s’estableix en els nous contractes d’arrendament un percentatge de reducció del 50%, que podrà incrementar-se en funció dels següents criteris:

90% Baixada de la renda en zona tensionada. Quan se signi un nou contracte en una zona de mercat residencial tensionat amb una baixada de, al menys, un 5% sobre la renda del contracte anterior.
70% Lloguer per primera vegada d’habitatges en àrees tensionades a joves. En cas de nous contractes d’arrendament a joves d’entre 18 i 35 anys en dites àrees.
Habitatge assequible incentivat o protegit. Habitatge arrendat a l’administració pública o entitat del tercer sector o acollida a algun programa públic d’habitatge que limiti la renda del lloguer.
60% Rehabilitació o millora. En cas que s’haguessin dut a terme obres de rehabilitació en els 2 anys anteriors.

11. Defineix l’habitatge buit i modula el recàrrec de l’IBI. S’introdueix una definició clara per a que els ajuntaments puguin aplicar el recàrrec de l’Impost sobre Béns Immobles a aquells habitatges buits durant més de 2 anys, amb un mínim de 4 habitatges per propietari, llevat causes justificades de desocupació temporal.

12. Regula el procediment de desnonament en situacions de vulnerabilitat.

13. Impuls de l’habitatge protegit en lloguer a preu limitat.

14. Augmenta les garanties en la compra o el lloguer d’habitatge a través d’informació bàsica de les condicions de l’operació i de les característiques de l’habitatge i de l’edifici.


Pots accedir a la informació facilitada per La Moncloa en aquest enllaç.

Pots accedir al text del Projecte en aquest enllaç.  


És una informació elaborada per l’ Assessoria Legal de la Cambra de la Propietat Urbana de Reus.


Font: La Moncloa. Consell de Ministres del dia 1 de febrer de 2022.

 

Serveis als Propietaris i Comunitats de propietaris

Comunitats de propietaris

Assessoria legal i defensa jurídica

Assegurances

Administració de finques i patrimonis

Fiances

Contractes de lloguer i altres

Compravenda i lloguer

Assessoria i gestió fiscal

Cèdules d’habitabilitat i certificacions energètiques