/* google analytics */

Consells davant l’envelliment.


Segons un estudi del Consejo General del Notariado l’envelliment és un dels reptes més determinants d’aquest segle des del punt de vista demogràfic, sanitari, econòmic i jurídic.

En els pròxims anys la població d’edat avançada incrementarà, i per altra part les persones cada vegada viuen més.

Davant aquesta situació els notaris aconsellen en primer lloc, que siguem conscients d’aquesta realitat, i en segon lloc, la presa de decisions en l’àmbit personal i en el patrimonial.

En relació a aquestes realitats existeixen diversos instruments jurídics que ens poden ajudar per al nostre benestar futur, per viure millor i amb més tranquil·litat.

En l’àmbit personal tenim: les mesures voluntàries de suport, els poders preventius, l’autocuratela i el testament vital (o document de voluntats anticipades).

En l’àmbit patrimonial tenim: la renda vitalícia, el contracte de cessió de béns a canvi d’aliments, la hipoteca inversa i la venda de la nua propietat amb reserva d’usdefruit vitalici.


Àmbit Personal: 

a) Mesures voluntàries de suport: Es recullen en un document notarial en el que la persona designa qui vol que li presti ajuda per exercir els seus drets.

També pot establir mecanismes de control per impedir influències indegudes o abusos.

Las mesures de suport s’han d’atorgar en escriptura pública davant de notari.

b) Poders preventius: pels quals una persona (poderdant) permet designar a una altra o altres persones (apoderat/s) per a què actuï /in en cas d’arribar a una situació en la que no pugui decidir por sí mateixa.

S’han d’atorgar en escriptura pública davant de notari.

c) Auto curatela: permet que una persona -en previsió de què concorrin circumstàncies que li puguin minvar les seves facultats-, deixi per escrit cóm desitja que s’administrin els seus béns, inclosa la designació de curador.

El curador pot ser assistencial o representatiu. El curador assistencial ajudarà en la presa de decisions i solament en el cas de que existeixi impossibilitat de conformar la voluntat. El curador representatiu és quan el jutge li atribueixi facultats de representació

S’ha d’atorgar en escriptura pública davant de notari.

El notari comunica aquest document al Registre Civil.

d) Testament vital (o document de voluntats anticipades): consisteix en deixar per escrit quina assistència mèdica desitja rebre en cas d’arribar a trobar-se en una situació en la que no pugui expressar la seva voluntat.

S’atorga davant de notari (te l’avantatge de la seva conservació en el protocol notarial i la garantia de la seva autenticitat i inalterabilitat) i s’inscriu en un Registre especial de la Comunitat Autònoma accessible per als quadres mèdics.

Quin és el contingut del testament vital ?

Les indicacions més freqüents són:

    • Els tractaments mèdics que es desitgen, o no, rebre. És freqüent que l’interessat manifesti el seu rebuig a tots els mecanismes que puguin mantenir-lo amb vida de forma artificial quan els metges dictaminin que la situació és irreversible.
    • La designació d’un o varis representants que seran els interlocutors amb l’equip mèdic.
    • La voluntat de donar òrgans amb finalitats terapèutiques, docents o científiques.

És una informació dels Serveis Jurídics de la Cambra de la Propietat Urbana de Reus. No dubtis en consultar l’Assessoria Jurídica.


Font: Consejo General del Notariado.


 

Serveis als Propietaris i Comunitats de propietaris

Comunitats de propietaris

Assessoria legal i defensa jurídica

Assegurances

Administració de finques i patrimonis

Fiances

Contractes de lloguer i altres

Compravenda i lloguer

Assessoria i gestió fiscal

Cèdules d’habitabilitat i certificacions energètiques