/* google analytics */

Consells davant l’envelliment.


Segons un estudi del Consejo General del Notariado l’envelliment és un dels reptes més determinants d’aquest segle des del punt de vista demogràfic, sanitari, econòmic i jurídic.

En els pròxims anys la població d’edat avançada incrementarà, i per altra part les persones cada vegada viuen més.

Davant aquesta situació els notaris aconsellen en primer lloc, que siguem conscients d’aquesta realitat, i en segon lloc, la presa de decisions en l’àmbit personal i en el patrimonial.

En relació a aquestes realitats existeixen diversos instruments jurídics que ens poden ajudar per al nostre benestar futur, per viure millor i amb més tranquil·litat.

En l’àmbit personal tenim: les mesures voluntàries de suport, els poders preventius, l’autocuratela i el testament vital (o document de voluntats anticipades).

En l’àmbit patrimonial tenim: la renda vitalícia, el contracte de cessió de béns a canvi d’aliments, la hipoteca inversa i la venda de la nua propietat amb reserva d’usdefruit vitalici.


Àmbit patrimonial:

a) Renda vitalícia: És un contracte que es formalitza en escriptura pública davant de notari, pel qual una persona cedeix a una altra la propietat d’un bé o varis (poden ser joies, obres d’art, pisos, finques…), a canvi d’una quantitat de diners o pensió fins a la seva mort.

A canvi de la cessió del bé o els béns, queda assegurada una renda determinada.

L’entitat financera amb la qual es realitzen aquests contractes acostuma a ser una asseguradora.

És aconsellable que es realitzi en escriptura pública davant de notari.

b) Contracte de cessió de béns a canvi d’aliments: És un contracte pel qual una persona que ja no està en disposició de prestar-se a si mateixa la cura i atenció necessàries per tenir una vida digna, cedeix a una altra un bé. A canvi, qui el rep ha de proporcionar-li habitatge, manutenció i assistència de tot tipus durant la seva vida.

Si la persona que va cedir el bé considera que no s’estan complint els pactes, podrà exigir el seu compliment o deixar sense efecte el contracte recuperant el bé cedit.

És recomanable que s’atorgui en escriptura pública davant de notari.

c) Hipoteca inversa.

d) venda de la nua propietat amb reserva d’usdefruit vitalici.


És una informació dels Serveis Jurídics de la Cambra de la Propietat Urbana de Reus. No dubtis en demanar consell o orientació a la nostra Asessoria Jurídica.


Font: Consejo General del Notariado.


 

Serveis als Propietaris i Comunitats de propietaris

Comunitats de propietaris

Assessoria legal i defensa jurídica

Assegurances

Administració de finques i patrimonis

Fiances

Contractes de lloguer i altres

Compravenda i lloguer

Assessoria i gestió fiscal

Cèdules d’habitabilitat i certificacions energètiques