/* google analytics */

Consells davant l’envelliment.


Segons un estudi del Consejo General del Notariado l’envelliment és un dels reptes més determinants d’aquest segle des del punt de vista demogràfic, sanitari, econòmic i jurídic.

En els pròxims anys la població d’edat avançada incrementarà, i per altra part les persones cada vegada viuen més.

Davant aquesta situació els notaris aconsellen en primer lloc, que siguem conscients d’aquesta realitat, i en segon lloc, la presa de decisions en l’àmbit personal i en el patrimonial.

En relació a aquestes realitats existeixen diversos instruments jurídics que ens poden ajudar per al nostre benestar futur, per viure millor i amb més tranquil·litat.

En l’àmbit personal tenim: les mesures voluntàries de suport, els poders preventius, l’autocuratela i el testament vital (o document de voluntats anticipades).

En l’àmbit patrimonial tenim: la renda vitalícia, el contracte de cessió de béns a canvi d’aliments, la hipoteca inversa i la venda de la nua propietat amb reserva d’usdefruit vitalici.


Àmbit patrimonial:

a) Renda vitalícia.

b) Contracte de cessió de béns a canvi d’aliments.

c) Hipoteca inversa: El propietari contracta un producte financer que utilitza la seva casa com a garantia sense perdre’n la titularitat a canvi de percebre una quantitat de diners, que pot ser un import únic a l’inici, o bé mitjançant mensualitats.

El propietari pot continuar gaudint de la seva casa fins a la seva mort, i també pot cancel·lar la hipoteca quan ho desitgi.

Què passa amb els hereus? Poden recuperar l’habitatge?

Al traspàs del propietari, als hereus els correspon la propietat de l’immoble, però també el deute contret per la hipoteca inversa i els interessos generats al llarg del període.

Davant aquesta situació, els hereus tenen varies alternatives:

    • Lliurar l’habitatge en pagament del deute, passant l’immoble a ser propietat del banc.
    • Extingir el deute i els interessos generats i heretar l’immoble.
    • Formalitzar una hipoteca sobre l’immoble si no disposen del capital necessari.
    • Vendre l’habitatge i amb els diners obtinguts tornar el préstec.

Es pot fer una hipoteca inversa amb la segona residència?

La llei permet aquesta possibilitat, però ha de tenir un valor mínim de 150.000 €.

En aquests casos, se suprimeixen alguns beneficis fiscals, de tal forma que el propietari no quedarà exempt de l’Impost sobre Actes Jurídics Documentats (IAJD), del que sí estaria exempt si fos el  seu primer habitatge.

d) venda de la nua propietat amb reserva d’usdefruit vitalici: És una operació que permet al propietari d’un habitatge vendre’l i seguir vivint en el mateix fins el seu traspàs.

El comprador lliura l’import fixat, però no pot fer ús de l’habitatge fins que el propietari originari (venedor) hagi traspassat.

En un supòsit que l’usufructuari (venedor) no pugui seguir vivint en l’habitatge, el podrà llogar sense permís del nu propietari (comprador).

També es pot efectuar aquesta operació sobre la segona residència.


Diferències entre la hipoteca inversa i la venda de la nua propietat:

En la hipoteca inversa, el propietari no perd el seu habitatge i el pot gaudir mentre visqui (amb posterioritat els hereus hauran de decidir què fan amb l’habitatge prenent en consideració les obligacions que va contraure el beneficiari).

En la venda de la nua propietat, el propietari perd l’habitatge i conserva l’usdefruit sobre el mateix, podent viure en ell  fins el seu traspàs.


És una informació dels Serveis Jurídics de la Cambra de la Propietat Urbana de Reus. No dubtis en demanar consell o orientació a la nostra Asessoria Jurídica.


Font: Consejo General del Notariado.


 

Serveis als Propietaris i Comunitats de propietaris

Comunitats de propietaris

Assessoria legal i defensa jurídica

Assegurances

Administració de finques i patrimonis

Fiances

Contractes de lloguer i altres

Compravenda i lloguer

Assessoria i gestió fiscal

Cèdules d’habitabilitat i certificacions energètiques