/* google analytics */

Publicada la Llei 11/2020, de contenció de lloguers (DOGCat núm. 8229, de 21.09.2020).

Entrada en vigor: 22 de setembre de 2020.


L’objecte d’aquesta Llei és regular la contenció i moderació de les rendes dels contractes d’habitatge.


* Contractes afectats:

  • Que l’habitatge es destini a residència permanent de l’inquilí.
  • Que l’habitatge estigui situat en una àrea amb mercat d’habitatge tens.

* Contractes exclosos:

  • Formalitzats abans de l’1 de gener de 1995,
  • Referits a pisos de protecció oficiasl
  • referits a habitatges integrats en xarxes públiques
  • Pisos de caràcter assitencial
  • Subscrits en aplicació de disposicions de lloguer social obligatori.

* Diferents supòsits d’aplicació:

1. Contracte de pis destinat a residència permanent de l’inquilí i situat en àrea amb mercat d’habitatge tens:

a) La renda pactada no pot ultrapassar el preu de referència, sense tenir en compte els marges de preu superior i inferior.

b) El contracte d’arrendament ha d’anar acompanyat del document generat per l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, amb la informació relativa al valor de l’índex de referència, expressat en euros per metre quadrat, especificant-hi els marges de preu inferior i superior, i referit a la data de conclusió del contracte.

c) El contracte ha d’indicar l’import de la renda resultant d’aplicar a la superfície útil del pis l’índex de referència (sense tenir en compte els marges de preu superior i inferior).

d) Variació màxima d’un 5% (en més o en menys) del preu de referència: les parts contractants la poden acordar en el cas de què concorrin com a mínim 3 de les següents característiques: ascensor; aparcament; habitatge moblat; sistema de calefacció o refrigeració; zones comunitàries d’ús compartit, com ara jardí o terrat; piscina comunitària o equipaments anàlegs; serveis de consergeria en l’edifici; vistes especials.

e) Possibilitat d’incrementar el preu de referència en cas de què dins el darrer any l’arrendador hagi executat obres de millora de l’habitabilitat, la seguretat, la confortabilitat o l’eficiència energètica: L’increment del preu de referència s’ha de calcular basant-se en el capital invertit, segons el que determina la LAU, descomptant-ne les subvencions i ajuts públics que s’haguessin pogut rebre.

Aquest increment és incompatible amb la variació del 5% vista anteriorment a l’apartat d).

f)  La renda establerta només es podrà actualitzar aplicant l’IPC anual.

2.- Contracte de pis que hagi estat arrendat dins el període comprés entre 22 de setembre de 2015 i 22 de setembre de 2020:

a) No s’aplicarà l’índex de referència, i es podrà aplicar la renda consignada en el darrer contracte d’arrendament, actualitzada amb l’índex de garantia de competitivitat, aplicat de forma acumulada en el període transcorregut entre la data de celebració del contracte anterior i la data de celebració del nou contracte, si l’arrendador és una persona física amb ingressos anuals iguals o inferiors a 19.919,33€.

Aquesta possibilitat no es podrà aplicar si l’arrendador supera els indicats ingressos anuals de 19.919,33€, o l’inquilí té uns ingressos anuals iguals o inferiors a 27.887,06 €.

b) L’arrendador haurà d’informar responsablement i per escrit a l’inquilí de la data i l’import de la renda de l’anterior contracte.

3.- Contracte de pis nou o rehabilitat:

a) El règim de contenció de rendes en el cas de pisos de nova edificació o resultants de gran rehabilitació, s’aplicarà a partir de 22 de setembre de 2023.

b) El règim aplicable serà el següent:

  • Durant els 5 anys posteriors al certificat de final d’obra, la renda tindrà com a límit el marge superior de l’índex de referència.
  • Si s’han obtingut subvencions públiques, la renda no podrà ultrapassar l’índex de referència.

c) Concepte de gran rehabilitació: segons la Llei del dret a l’habitatge, és el conjunt d’obres que consisteixen en l’enderrocament d’un edifici salvant-ne únicament les façanes o constitueixen una actuació global que afecta l’estructura o l’ús general de l’edifici o l’habitatge rehabilitat; segons el reglament de la llei d’urbanisme: a) Conjunt d’obres que constitueixin una actuació global en tot l’edifici i que comportin, a més, alguna de les actuacions següents: increment de volum o sostre edificable, increment del nombre de departaments o unitats funcionals anteriorment existents, redistribució general d’espais i canvi de l’ús principal de l’edifici. b) La substitució de l’edifici, encara que es mantingui la façana o algun altre element estructural. c) L’execució simultània o successiva d’altres obres de reforma o rehabilitació que tinguin un cost igual o superior al 50 per cent del valor d’una construcció de nova planta de característiques similars i amb el mateix sostre que l’edificació existent.

4.- Contractes d’arrendament de pis formalitzats abans de 22 de setembre de 2020:

a) Es continuaran regint pel que estableix la legislació anterior.

b) En cas de novació amb posterioritat a la declaració d’àrea amb mercat d’habitatge tens, si comporta una ampliació de la durada del contracte o una modificació de la renda, s’ha d’aplicar aquesta Llei 11/2020 (vegis l’apartat 1).

5.- Contracte de pis de superfície superior:

La declaració d’una àrea amb mercat d’habitatge tens pot determinar que quedin exclosos del règim de contenció de rendes, els habitatges que tinguin una superfície útil superior als 150 m2.

6.- Àrees amb mercat d’habitatge tens:

L’annex de la Llei 11/2020 conté la relació de municipis que s’inclouen transitòriament com a àrees amb mercat d’habitatge tens. Aquesta declaració té una durada d’un any.

Dins la província de Tarragona queden incloses les següents poblacions: Calafell; Reus; Salou; Tarragona; Tortosa i El Vendrell.


* Règim sancionador

La Llei estableix en el seu Capítol III una tipificació d’infraccions per l’incompliment de les seves disposicions.


És una informació elaborada pels Serveis Jurídics i el Departament d’Administració de Finques de la la Cambra de la Propietat Urbana de Reus.

Podeu consultar el text íntegre de la Llei 11/2020, de 18 de setembre, clicant aquí.


Font: Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, Núm. 8229, de 21.9.2020.

Serveis als Propietaris i Comunitats de propietaris

Comunitats de propietaris

Assessoria legal i defensa jurídica

Assegurances

Administració de finques i patrimonis

Fiances

Contractes de lloguer i altres

Compravenda i lloguer

Assessoria i gestió fiscal

Cèdules d’habitabilitat i certificacions energètiques