/* google analytics */

En la mateixa finca conicideixen un usufructuari, un propietari ple i un nu propietari. Una interessant Resolució de la Dirección General de Tributos aclareix qui ha de pagar el rebut de l’IBI.

1. Antecedents:

a. Existeix un propietari en ple domini del 50% indivís de l’habitatge; aquest propietari és usufructuari de l’altre 50%, i hi ha dues persones que tenen la nua propietat d’aquest 50%.

b. Els interessats formulen la següent consulta a la Dirección General de Tributos: Qui són els obligats al pagament de l’ IBI?.

2. Contesta de la Dirección General de Tributos: L’IBI l’ha de satisfer l’usufructuari:

2.1. D’acord amb la Llei d’Hisendes Locals, l’ IBI pot recaure sobre els titulars de 4 drets, segons el següent ordre de prelació:

  • el dret de concessió administrativa;
  • el dret de superfície;
  • el dret de usdefruit;
  • el dret de propietat.

2.2. Quan recau sobre un dels esmentats drets, els restants queden alliberats de l’impost (no subjecció).

2.3. El dret de propietat es configura com un supòsit residual. És a dir, si coexisteix amb algun dels altres drets no quedarà subjecte.

2.4. La nua propietat no constitueix en cap cas fet imposable de l’ IBI.

2.5. Quan concorren el dret d’usdefruit i el dret de propietat sobre un mateix immoble, l’IBI l’ha de pagar l’ usufructuari, i no queda gravat el dret de propietat.

Per tant, en el cas plantejat, qui ha de pagar l’IBI (subjecte passiu), és l’usufructuari, encara que el seu dret d’usdefruit només sigui del 50% de l’habitatge.

Tot això, sens perjudici de la facultat de repercutir la càrrega tributària sobre la resta de titulars de drets sobre l’habitatge, conforme les normes de dret civil.

2.6. No obstant, a efectes cadastrals, tots els titulars d’algun dels drets esmentats són simultàniament titulars cadastrals i poden ser inscrits com a tals en el Cadastre Immobiliari (art. 9 de la Llei del Cadastre Immobiliari, RD.Leg. 1/2004, de 5 de març).


Es una informació elaborada pels Serveis Jurídics i els Serveis Fiscals de la Cambra de la Propietat Urbana de Reus.

Si desitges llegir el contingut íntegre de la Consulta Vinculant de la DGTributos de 21 de febrer de 2018, clica aquí.

Recorda que quan accedeixis a la pàgina de la DG de Tributos has d’introduir a NUM-CONSULTA la referència: V0475-18, atès que l’esmentada pàgina no facilita l’accés directe.


Font: Dirección General de Tributos (Ministerio de Hacienda), Consulta Vinculant DGT V0475-18.

 

Serveis als Propietaris i Comunitats de propietaris

Comunitats de propietaris

Assessoria legal i defensa jurídica

Assegurances

Administració de finques i patrimonis

Fiances

Contractes de lloguer i altres

Compravenda i lloguer

Assessoria i gestió fiscal

Cèdules d’habitabilitat i certificacions energètiques