/* google analytics */

Ofereix als particulars deutors de bona fe la possibilitat de poder ajornar o, fins i tot, perdonar, els seus deutes. Es tracta d’un mecanisme legal molt desconegut malgrat la seva gran utilitat.

1. Antecedents:

L’anomenada llei de “segona oportunitat” es va publicar l’any 2015 davant els efectes de la recessió econòmica, amb la intenció de oferir solucions possibles als ciutadans.


2. Objectiu de la Llei de “segona oportunitat”:

Permetre que una persona física, malgrat un fracàs econòmic empresarial o personal, tingui la possibilitat d’encarrilar novament la seva vida i inclús d’arriscar-se a noves iniciatives, sense tenir que arrastrar indefinidament una llosa de deute que mai podrà satisfer.

A més, moltes situacions de insolvència són degudes a factors que escapen del control del deutor de bona fe, per una alteració totalment sobrevinguda i imprevista de les seves circumstàncies, trobant-se amb què no poden complir amb els compromisos contrets.


3. Requisits per a poder aplicar la Llei de “segona oportunitat”:

Primer.- Els beneficis d’aquesta Llei només són aplicables a persones físiques.

Segon.- És necessari que el deutor sigui calificat de bona fe.


Quan es califica de bona fe?

Primer.- la fallida econòmica s’ha de calificar com a fortuïta, és a dir que no sigui culpable.

Segon.- el deutor no ha d’haver estat condemnat en sentència ferma per delictes contra el patrimoni, contra l’ordre socioeconòmic, falsedat documental, contra la Hisenda Pública o la Seguretat Social o contra els drets dels treballadors, en els 10 anys anteriors a la declaració de concurs.

Si existís un procés penal pendent, el jutge haurà de suspendre la seva decisió fins que existeixi sentència penal ferma.

Tercer.- que s’hagi celebrat o, quan menys, intentat celebrar un acord extrajudicial de pagaments.

Quart.- que el deutor hagi satisfet en la seva integritat els deutes amb Hisenda, Seguretat Social, hipoteques, leasings, salaris, indemnitzacions per acomiadaments i costes i despeses judicials.


Cinquè.- Si aquest últim requisit no s’acompleix:

  • ha de sotmetre’s al pla de pagaments aprovat pel Jutge.
  • ha d’haver complert les obligacions de col·laboració establertes pel Jutge.
  • no ha d’haver obtingut el benefici de segona oportunitat dintre dels 10 últims anys.
  • no ha d’haver rebutjat dintre dels 4 anys anteriors a la declaració de concurs una oferta d’ocupació adequada a la seva capacitat.
  • ha d’acceptar de forma expressa que l’obtenció del benefici de segona oportunitat constarà en el Registre Públic Concursal, por un termini de 5 anys.

És una informació elaborada pels Serveis Jurídics i el Departament de Pimes&Autònoms de la Cambra de la Propietat Urbana de Reus.


Si vols consultar la Llei de “segona oportunitat”, clica aquí.


Font: Boletín Oficial del Estado. Núm. 51, de 28.febrer.2015. Reial decret llei 1/2015, de 27 de febrer, de mecanisme de segona oportunitat, reducció de càrrega financera i altres mesures d’ordre social.

Serveis als Propietaris i Comunitats de propietaris

Comunitats de propietaris

Assessoria legal i defensa jurídica

Assegurances

Administració de finques i patrimonis

Fiances

Contractes de lloguer i altres

Compravenda i lloguer

Assessoria i gestió fiscal

Cèdules d’habitabilitat i certificacions energètiques