/* google analytics */

El Tribunal Suprem estableix que el pagament de l’impost per la constitució de les hipoteques incumbeix al client. Els bancs han de pagar part de les despeses de constitució, però l’ Impost sobre Actes Jurídics Documentats (IAJD) y el de Transmissions Patrimonials (ITP) corre íntegrament per compte del prestatari.

Així lo estableix la Sentència de la Sala Primera del Tribunal Suprem al resoldre els recursos 1211/2017 i 1518/2017.

1. Una mica d’ història sobre la qüestió. Sentència del TS de 23 de desembre de 2015:

El propi Tribunal Suprem en la seva sentència de 23 de desembre de 2015, quan va examinar una clàusula que atribuïa totes les despeses i impostos derivats del préstec hipotecari al deutor, la va declarar abusiva i va determinar a qui corresponia cadascuna de les despeses referides en aquella clàusula i va concloure que les despeses notarials i registrals i l’Impost d’Actes Jurídics Documentats (AJD) corresponien al Banc.

El Tribunal va basar la seva argumentació en la Llei de Consumidors i Usuaris (art. 89.3), que es una norma dictada per a l’escriptura d’una compravenda d’habitatge, però no per a un préstec hipotecari.

2. Ara, dos anys després d’aquella sentència, s’ha tancat la polèmica:

Així doncs, elTS ha rectificat la seva postura i resol que el subjecte passiu de l’Impost és el deutor hipotecari.

D’aquesta forma, el TS unifica la doctrina sobre a qui correspon abonar l’Impost, en base al Reglament de l’Impost sobre Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats (ITyAJD, art. 68), i en base a la doctrina de la Sala Tercera del TS, que és la especialitzada en dret fiscal.


Pots veure el comunicat emès pel Consejo General del Poder Judicial, clicant aquí.

Font: Consejo General del Poder Judicial; i Serveis Jurídics i Serveis Fiscals de la Cambra de la Propietat Urbana de Reus.

Serveis als Propietaris i Comunitats de propietaris

Comunitats de propietaris

Assessoria legal i defensa jurídica

Assegurances

Administració de finques i patrimonis

Fiances

Contractes de lloguer i altres

Compravenda i lloguer

Assessoria i gestió fiscal

Cèdules d’habitabilitat i certificacions energètiques