/* google analytics */

Queda afectat por les mesures COVID19?


La Direcció General de Tributs respon, que a efectes del termini de 2 anys previst per a la  reinversió en un nou habitatge de l’import obtingut en la venda de l’habitatge antic, únicament s’ha paralitzat el còmput de dit termini des del 14 de març de 2020 (data d’entrada en vigor del R.D. 463/2020), fins el 30 de maig de 2020.


Antecedents:

El consultant, resident a la Comunitat Autònoma de Catalunya, va alienar el seu habitatge habitual acollint-se a l’exempció per reinversió. Manifesta la seva intenció d’adquirir un nou habitatge habitual en una Comunitat Autònoma diferent a la de la seva residència.

Com a conseqüència del confinament perimetral vigent des del 30 d’octubre de 2020 es veu amb dificultats per fer les gestions necessàries per a formalitzar la compravenda.


La consulta efectuada:

Si la vigència de l’estat d’alarma declarat arrel de l’epidèmia de COVID-19, així com les restriccions a la mobilitat imposades a la Comunitat Autònoma de Catalunya, afecten en el còmput del termini dels 2 anys per a l’exempció per reinversió en habitatge habitual.


La resposta vinculant de la Direcció General de Tributs:

D’acord amb la Llei del IRPF, no tributaran com guanys patrimonials els ingressos obtinguts per la transmissió de l’habitatge habitual del contribuent, sempre que l’import total obtingut per la transmissió es reinverteixi en l’adquisició d’un nou habitatge habitual.

I el Reglament de l’Impost disposa, en relació als terminis, que la reinversió de l’import obtingut en la alienació s’haurà d’efectuar, d’una sola vegada o successivament, en un període no superior a 2 anys des de la data de transmissió de l’habitatge habitual.

Y en quan a la repercussió que sobre aquest termini puguin tenir les mesures urgents extraordinàries dictades en relació a l’epidèmia del COVID-19, la Direcció General de Tributs estableix que:

A efectes del termini de 2 anys previst per a la reinversió en un nou habitatge de l’import obtingut en la venda de l’habitatge antic, únicament s’ha paralitzat el còmput de dit termini des del 14 de març de 2020 (data d’entrada en vigor del R.D. 463/2020), fins el 30 de maig de 2020.


És una informació elaborada pels Serveis Fiscals de la Cambra de la Propietat Urbana de Reus.

Si t’interessa, pots accedir al text íntegre de la Consulta Vinculant V3659-20, clicant aquí.


Font: Ministerio de Hacienda. Dirección General de Tributos. Consulta Vinculant V3659-20, de 29 de desembre de 2020.

Serveis als Propietaris i Comunitats de propietaris

Comunitats de propietaris

Assessoria legal i defensa jurídica

Assegurances

Administració de finques i patrimonis

Fiances

Contractes de lloguer i altres

Compravenda i lloguer

Assessoria i gestió fiscal

Cèdules d’habitabilitat i certificacions energètiques