/* google analytics */

El Decret de lloguers del desembre de 2018 ha quedat derogat pel Congrés dels Diputats. Desapareix la duració mínima de 5 anys i es retorna a la duració mínima de 3 anys.


1. El RD-L. 21/2018, de 14 de desembre, ha quedat derogat:

El RD-L. 21/2018, de 14 de desembre, de mesures urgents en matèria de lloguers, no va ser convalidat pel Congrés en la sessió d’ahir. El resultat negatiu de la votació produeix la derogació i la immediata desaparició del Decret de l’ordenament jurídic.


2. Es restableix el règim de la LAU 1994. Tres anys de duració mínima:

Com a conseqüència, torna a regir la Llei d’Arrendaments Urbans de 1994, amb les modificacions que van ser introduïdes el mes de juny de 2013.

D’aquesta forma, a partir del dia d’avui, la duració mínima dels contractes de lloguer de pisos serà de 3 anys. Desapareix la duració mínima de 5 anys si el propietari era persona física i de 7 anys si el propietari era una societat.


3. Garanties addicionals a la fiança:

Per altra banda, en els contractes signats a partir d’avui es podrà tornar a pactar qualsevol tipus de garantia addicional a la fiança.


4. ITP:

Queda derogada l’exempció que s’havia establert en el pagament de l’Impost sobre Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats (ITP).

En conseqüència, l’arrendatari queda obligat al pagament del ITP segons el model 600 aprovat per l’Agència Tributària.


5. Contractes signats entre el 19 de desembre de 2018 i el 22 de gener de 2019:

Els contractes de lloguer de pisos signats en aquests últims 35 dies (entre el 19.12.2018 i el 22.01.2019, mantindran un termini de duració mínima de 5 anys (o de 7 anys si el propietari és una societat).


És una informació elaborada pels Serveis Jurídics i els Departaments d’Administració de Finques i de Gestió immobiliària de la Cambra de la Propietat Urbana de Reus.

Si desitges ampliar la informació pots consultar la Nota de premsa del dia d’ahir del Congrés dels Diputats, clicant aquí.


Font: Congrés dels Diputats. Diari de Sessions del Ple, Sessió Plenària núm. 168, de 22.01.2019.

Serveis als Propietaris i Comunitats de propietaris

Comunitats de propietaris

Assessoria legal i defensa jurídica

Assegurances

Administració de finques i patrimonis

Fiances

Contractes de lloguer i altres

Compravenda i lloguer

Assessoria i gestió fiscal

Cèdules d’habitabilitat i certificacions energètiques