/* google analytics */

Si la indemnització que es percep coincideix amb el cost de la reparació, no ha tributar. Així ho estableix la consulta vinculant de la Direcció General de Tributs, de 25 d’abril de 2017.

1. Antecedents:

La comunitat de propietaris va demandar judicialment a la constructora per defectes de la construcció i va obtenir sentència favorable per la qual s’indemnitza pels defectes en zones comunes i privatives.

2. Contesta de la Direcció General de Tributs:

a. Diferència entre quantitat percebuda i el valor d’adquisició:

D’acord amb la Llei de l’IRPF, es disposa que quan l’alteració en el valor del patrimoni provingui “d’indemnitzacions o capitals assegurats per pèrdues o sinistres en elements patrimonials, es computarà com a guany o pèrdua patrimonial la diferència entre la quantitat percebuda i la part proporcional del valor d’adquisició que correspongui al dany”.

“Tan sols es computarà guany patrimonial quan es derivi un augment en el valor del patrimoni del contribuent”.

b. Coincidència de la indemnització amb el cost de reparació:

Així doncs, en la mesura que la indemnització percebuda coincideixi amb el cost de reparació no procedeix computar guany o pèrdua patrimonial de cap mena; variacions patrimonials que sí es produeixen quan no hi ha aquesta equivalència entre indemnització i cost de reparació.

c. Quan hi ha coincidència entre el cost de reparació i l’import de la indemnització, no hi ha tributació:

Per tant, quan el cost de les reparacions realitzades i de les que es realitzin (tant de les zones privatives com de les zones comunes) es correspongui amb l’import indemnitzatori percebut -import quantificat judicialment, conforme a informe pericial, en funció dels defecte a reparar- no es produiria guany o pèrdua patrimonial.

d. Quan l’import indemnitzatori no es destina a realitzar les reparacions:

Sí que haurà de tributar.


Si desitges veure el contingut íntegre de la Consulta Vinculant de la Direcció General de Tributs de 25 d’abril de 2017, quan tinguis oberta la pàgina de la DG de Tributs, en el requadre que indica NUM-CONSULTA, has de teclejar V1013-17. Clica aquí para accedir-hi.

Font: Dirección General de Tributos; i Serveis Fiscals i de Gestió de Comunitats de Propietaris de la Cambra de la Propietat Urbana de Reus.

Serveis als Propietaris i Comunitats de propietaris

Comunitats de propietaris

Assessoria legal i defensa jurídica

Assegurances

Administració de finques i patrimonis

Fiances

Contractes de lloguer i altres

Compravenda i lloguer

Assessoria i gestió fiscal

Cèdules d’habitabilitat i certificacions energètiques