/* google analytics */

La constitució d’un dret de pas del tub per a la sortida de fums està subjecta a IVA. En canvi no està subjecta a retenció del IRPF.

Antecedents:

Els titulars de dos locals de negoci colindants van acordar el pas d’un tub per a la sortida de fums pel local de l’altre, a canvi del pagament d’una quantitat que s’abonarà mensualment.

¿Què diu Hisenda?

La Dirección General de Tributos, en la seva consulta vinculant de 19 de juliol de 2017 (V1918-17), estableix que les operacions de constitució de drets reals són similars als arrendaments de béns immobles.

a. Subjecció a l’IVA

D’aquesta forma, el dret de pas del tub per a la sortida de fums, en tant que dret real, constitueix una prestació de serveis realitzada per un professional i per tant subjecta a l’ IVA.

b. S’ha de practicar retenció o ingrés a compte del IRPF?

Al no tractar-se d’una renda derivada de l’arrendament o sotsarrendament d’un bé immoble urbà, sinó d’una servitud de pas, no existirà obligació de practicar retenció.


Pots trobar la consulta vinculant V1918-17, de 19-juliol-2017, a Ministerio de Hacienda, Secretaria de Estado de Hacienda, Dirección General de Tributos.

Font: Dirección General de Tributos, Consultas vinculantes; i Serveis Fiscals de la Cambra de la Propietat Urbana de Reus.

 

Serveis als Propietaris i Comunitats de propietaris

Comunitats de propietaris

Assessoria legal i defensa jurídica

Assegurances

Administració de finques i patrimonis

Fiances

Contractes de lloguer i altres

Compravenda i lloguer

Assessoria i gestió fiscal

Cèdules d’habitabilitat i certificacions energètiques