/* google analytics */

No correspon imputació de renda en l’IRPF en cas d’immobles que no siguin susceptibles d’ús, per no reunir les condicions d’habitabilitat.

No és necessari disposar d’un document concret. El contribuent pot acreditar tal situació per qualsevol mitjà de prova admès en dret.

El determinant en aquests supòsits serà que l’immoble en qüestió no sigui susceptible d’ús, sempre i quan el contribuent acrediti les causes que impossibiliten l’ús.

S’ha de tenir en compte que aquesta excepció no és vàlida en els casos d’immobles construïts incomplint la normativa urbanística o bé en sòl que no disposi de la qualificació requerida per edificar.

Aquest és el criteri de la Dirección General de Tributos en una consulta vinculant efectuada pels propietaris d’un edifici que, després del resultat d’una inspecció tècnica, va resultar que no reunia les condicions d’habitabilitat, i es troba clausurat.


És una informació elaborada pels Serveis Fiscals de la Cambra de la Propietat Urbana de Reus.

Si t’interessa, pots consultar el text íntegre de la Consulta Vinculante V1087-18, de 26 d’abril de 2018, de la Dirección General de Tributos, clicant aquí.


Font: Secretaría de Estado de Hacienda. Dirección General de Tributos. Consultas Vinculantes, Núm. Consulta: V1087-18.

Serveis als Propietaris i Comunitats de propietaris

Comunitats de propietaris

Assessoria legal i defensa jurídica

Assegurances

Administració de finques i patrimonis

Fiances

Contractes de lloguer i altres

Compravenda i lloguer

Assessoria i gestió fiscal

Cèdules d’habitabilitat i certificacions energètiques