/* google analytics */

Contractes de lloguer

Seguretat i confiança

Security and trust

Contractes de lloguer

 • Som especialistes en contractes d’arrendament.
 • També redactem contractes de compravenda, arrendament amb opció de compra, permuta…
 • Les despeses d’adquisició de contractes es poden descomptar de l’impost de la Renda
 • Obtén un doble benefici: Seguretat i estalvi fiscal
 • Perquè les coses ben fetes i amb cura, eviten posteriors problemes.

Què fem:

Presencial:

 • Si vols fer un contracte d’habitatge o de local de negoci, els advocats de la Cambra et preparen i redacten el contracte, adaptat a les necessitats del propietari i de l’arrendatari.
 • Atenció presencial i personalitzada. Només cal que demanis hora

Compra OnLine

 • També pots comprar on line els contractes exclusius de la Cambra, actualitzats i posats al dia. Inclou guia gratuïta per omplir el contracte
 • Si ets soci, compra el contracte des de l’Àrea privada socis per beneficiar-te dels descomptes.

Contracte Habitatge 5

Contracte habitatge 5

60

Esgotat

 • Propietari persona física
 • Duració mínima 5 anys
 • Inclou guia gratuïta per omplir el contracte
 • Important: Recordeu que només es podrà realitzar una sola descarrega per contracte. En cas d’incidència podeu contactar info@cpureus.com

Contracte Habitatge 7

Contracte habitatge 5

60

Esgotat

 • Propietari persona jurídica
 • Duració mínima 7 anys
 • Inclou guia gratuïta per omplir el contracte
 • Important: Recordeu que només es podrà realitzar una sola descarrega per contracte. En cas d’incidència podeu contactar info@cpureus.com

Contracte local de negoci

Contracte local de negoci

34

 • Contracte local de negoci
 • Inclou guia gratuïta per omplir el contracte
 • Important: Recordeu que només es podrà realitzar una sola descarrega per contracte. En cas d’incidència podeu contactar info@cpureus.com

Més informació:

Duració mínima dels contractes d'habitatge
 • La duració mínima de l’arrendament d’habitatge és de 5 anys si el propietari és persona física, o de 7 anys si el propietari és persona jurídica.
Preavís per no renovar el contracte d'habitatge
 • Arribada la data de venciment del contracte, si les parts no volen continuar amb el lloguer, el propietari haurà de preavisar a l’inquilí amb 4 mesos d’antelació, i l’inquilí haurà de preavisar amb 2 mesos. Si no es fa el preavís, el contracte es prorrogarà per terminis anuals fins un màxim de 3 anys més.
Si el propietari necessita el pis per a ell, pot resoldre el contracte abans de que s'acabi el període concertat?
 • No procedirà la pròrroga del contracte si en aquest consta de forma expressa la necessitat del propietari d’ocupar l’habitatge per a destinar-lo a habitatge permanent per a ell o els seus familiars directes, o per al cònjuge en els supòsits de separació o divorci. El propietari ha preavisar a l’inquilí amb 2 mesos d’antelació.
 • Es requereix que hagi transcorregut 1 any de contracte i que l’arrendador sigui persona física.
Duració dels contractes de local de negoci i altres usos diferents a l'habitatge
 • Els contractes de locals de negoci i altres usos diferents a l’habitatge tindran la duració que lliurement pactin les parts. La llei estableix el lliure pacte entre les parts i, supletòriament, el Codi Civil.
Classes de contractes: d'habitatge i per a usos diferents
 • Habitatge: La llei considera arrendament d’habitatge aquell que recau sobre una edificació habitable destinada a satisfer la necessitat permanent d’habitatge de l’arrendatari.
 • Local de negoci i ús diferent a l’habitatge: La llei considera arrendament per a ús diferent del d’habitatge aquell que recau sobre una edificació, i té com a destinació principal una de diferent a la d’habitatge. En especial, ho són els arrendaments de finques urbanes subscrits per temporada, sigui aquesta d’estiu o qualsevol altra, i els subscrits per exercir a la finca una activitat industrial, comercial, artesanal, professional, recreativa, assistencial, cultural o docent, siguin quines siguin les persones que els subscriguin.

Horari matins:

Dilluns a Divendres  de 8h a 14h

Horari tardes:

Dimarts i Dijous de 16h a 19h

Horari de fiances matins:

Dilluns a Divendres  de 8h a 13h

Horari de fiances tardes:

Dimarts i Dijous de 16h a 18h

 

Oficina Reus:

Plaça Catalunya 5

43201 Reus

Telf. 977 127 700

info@cpureus.com

Oficina Cambrils:

Plaça de la Vila 12

43850 Cambrils

Telf. 977 792 056

info@cpureus.com

Apostem per la formació de nous valors

We believe in developing new talent

En conveni amb la Universitat Rovira i Virgili (URV) formem alumnes de final de la carrera de Ciències Jurídiques, on adquireixen experiència i facilitats per a la incorporació al món laboral.

La Cambra amb el coneixement i la innovació.

Protecció de dades i cookies

Serveis als Propietaris i Comunitats de propietaris

Comunitats de propietaris

Assessoria legal i defensa jurídica

Assegurances

Administració de finques i patrimonis

Fiances

Contractes de lloguer i altres

Compravenda i lloguer

Assessoria i gestió fiscal

Cèdules d’habitabilitat i certificacions energètiques