/* google analytics */

Estarà exempt si s’acompleixen determinats requisits.


A. El lloguer i l’IVA

Efectivament, segons va dictaminar el Tribunal Econòmic-Administratiu Central (TEAC),l’arrendament d’un pis a una empresa per a un dels seus empleats o directius estarà exempt d’IVA sempre i quan reuneixi els següents requisits :

1. Que l’habitatge es destini exclusivament a habitatge habitual, sense que s’hi realitzi cap tipus d’activitat empresarial o professional.

2. Que en el contracte es consigni la persona física (o persones) que residiran a l’habitatge.

3. Que en el contracte consti que l’habitatge arrendat no podrà ser sotsarrendat o cedit a altres persones diferents de les que s’han consignat en l’esmentat contracte.

En conseqüència, si s’acompleixen els anteriors requisits el lloguer estarà exempt d’IVA.


B. El lloguer i l’IRPF (declaració de la renda):

En aquests casos, el propietari de l’habitatge arrendat podrà beneficiar-se de la reducció del 60 per 100 del rendiment net en la seva declaració de la renda (IRPF).


Recordem les importants resolucions del TEAC de 15 de desembre de 2016, Núm. 3856/2013/00 i Núm. 3857/2013/00, que van establir el criteri exposat anteriorment.


És una informació elaborada pels Serveis Fiscals i el Departament d’ Administració de Finques de la Cambra de la Propietat Urbana de Reus.

Per a una informació més detallada, et facilitem els enllaços de les Resolucions Núm. 3856/2013/00 i Núm. 3857/2013/00 del TEAC.


Font: Ministerio de Hacienda. Tribunal Econòmic-Administratiu Central. Resolucions de 15 de desembre de 2016, Núm. 3856/2013/00 i Núm. 3857/2013/00.

Serveis als Propietaris i Comunitats de propietaris

Comunitats de propietaris

Assessoria legal i defensa jurídica

Assegurances

Administració de finques i patrimonis

Fiances

Contractes de lloguer i altres

Compravenda i lloguer

Assessoria i gestió fiscal

Cèdules d’habitabilitat i certificacions energètiques