/* google analytics */

El guany patrimonial que es pogués derivar de la donació, està exempt.


1. Antecedents:

El consultant, major de 65 anys, és titular d’una finca urbana que és el seu habitatge habitual.

A l’abril de 2021 va segregar registrament la primera planta de l’immoble; resultant dues finques registrals diferenciades. Manifesta la seva intenció de donar al seu fill una de les finques registrals. El donatari (el fill) utilitzarà l’immoble rebut coma habitatge habitual.


2. Resposta de la Dirección General de Tributos:

a. Segregació: En primer lloc, la mera segregació de las finques no comporta cap alteració patrimonial, mantenint les finques segregades, per tant, el mateix i data d’adquisició.

b. Transmissió per majors de 65 anys: Per altra banda, d’acord amb la Llei de l’IRPF, estaran exempts els guanys patrimonials que es manifestin “en ocasió de la transmissió del seu habitatge habitual por majors de 65 anys o per persones en situació de dependència severa o de gran dependència.

És a dir, el guany patrimonial que es pogués derivar de la donació de l’àrea segregada, està exempta de l’IRPF.


És una informació elaborada pel Departament d’Assessoria i Gestió Fiscal de la Cambra de la Propietat Urbana de Reus.


Pots ampliar la informació clicant aquest enllaç a la Dirección General de Tributos per veure el text íntegre de la Consulta Vinculant V1560-21.


Font: Ministerio de Hacienda. Dirección General de Tributos. Consulta Vinculant V1560-21.


Imatge: Maria Orlova.

Serveis als Propietaris i Comunitats de propietaris

Comunitats de propietaris

Assessoria legal i defensa jurídica

Assegurances

Administració de finques i patrimonis

Fiances

Contractes de lloguer i altres

Compravenda i lloguer

Assessoria i gestió fiscal

Cèdules d’habitabilitat i certificacions energètiques