/* google analytics */

Convocatòria de la Comunitat en la que consta el deute per quotes impagades.


Estima el Tribunal que no es vulneren els principis de protecció de dades pel fet de publicar la convocatòria de la Junta de Propietaris en el tauló d’anuncis de l’edifici de la Comunitat, fent constar l’existència d’un deute d’un dels copropietaris, atès que la persona deutora no estava identificada i, per altra part, la fixació de la suma endeutada es troba legalment emparada i constitueix un tema d’interès per a la comunitat.

En la convocatòria exposada en el tauló d’anuncis tan sols es publica, en relació amb els deutes de la Comunitat, la identificació de la finca, però no les dades del seu propietari.


S’aplica en aquest supòsit allò que estableix l’article 16.2 de la Ley de Propiedad Horizontal, que estableix amb claredat que: La convocatòria contindrà una relació dels propietaris que no estiguin al corrent en el pagament dels deutes vençuts a la comunitat i advertirà de la privació del dret de vot del deutor.


És una informació elaborada per l’Assessoria Legal i el Departament de Gestió de Comunitats de Propietaris de la Cambra de la Propietat Urbana de Reus.

Si desitges veure el contingut íntegre de la resolució judicial, clica aquest enllaç.


Font: Sentència de l’ Audiencia Nacional, de 9-01-2023, Sala del Contenciós-Administratiu. Ponent: BUISAN GARCÍA, Maria Nieves.

Serveis als Propietaris i Comunitats de propietaris

Comunitats de propietaris

Assessoria legal i defensa jurídica

Assegurances

Administració de finques i patrimonis

Fiances

Contractes de lloguer i altres

Compravenda i lloguer

Assessoria i gestió fiscal

Cèdules d’habitabilitat i certificacions energètiques