/* google analytics */

Les despeses de reparació i conservació són deduïbles en la mesura en que les reparacions s’adrecin de forma exclusiva a posar l’immoble en condicions de poder llogar-lo.


1. Antecedents:

Un propietari desitja destinar un habitatge al lloguer, però ha de realitzar unes despeses, com canvi d’aparell d’aire condicionat i caldera, polit del parquet, i pintura.

Consulta si aquestes despeses seran deduïbles a la declaracions de la renda (IRPF), en el moment de determinar el rendiment net del capital immobiliari.


2. Contesta de la Dirección General de Tributos:

2.1. Són deduïbles les despeses de reparació i conservació de l’immoble:

D’acord amb la Llei de l’IRPF, la Dirección General de Tributos entén que, entre altres, són deduïbles les despeses de reparació i conservació de l’immoble.

2.2. Quines despeses es consideren de reparació i conservació?

Tindran la consideració de despeses de reparació i conservació:

  • Les efectuades regularment amb la finalitat de mantenir l’ús normal dels béns materials, com el pintat, arrebossat o arranjament d’instal.lacions.
  • Les de substitució d’elements, com instal.lacions de calefacció, ascensor, portes de seguretat o altres.

No seran deduïbles les quantitats destinades a ampliació o millora.

2.3. Existeix un límit en la quantitat a deduir?

L’import total de les despeses a deduir no pot excedir dels rendiments íntegres que s’obtinguin.

2.4. Les quantitats excedents , es poden passar a altres exercicis?

L’excés es podrà deduir en els 4 anys següents.

Però no podrà excedir deles rendiments íntegres de l’exercici.


És una informació elaborada pels Serveis Fiscals i el Departament d’Administració de Finques de la Cambra de la Propietat Urbana de Reus.

Si desitges el text íntegre de la Consulta Vinculant de la Dirección General de Tributos d’ 11 de desembre de 2018, clica aquí.


Font: Ministerio de Hacienda. Dirección General de Tributos. Núm. Consulta Vinculant: V3146-18, de 11/12/2018.

Serveis als Propietaris i Comunitats de propietaris

Comunitats de propietaris

Assessoria legal i defensa jurídica

Assegurances

Administració de finques i patrimonis

Fiances

Contractes de lloguer i altres

Compravenda i lloguer

Assessoria i gestió fiscal

Cèdules d’habitabilitat i certificacions energètiques