/* google analytics */

Entrarà en vigor l’ 1 de gener de 2022.


1. Què és el valor de referència?

És el valor que, a partir de l’ 1 de gener de 2022, es prendrà com a base per calcular els impostos de Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats (ITP y AJD), Successions i Donacions (ISD).

Aquest valor està previst a la Llei de Cadastre Immobiliari i es començarà a aplicar en virtut de la recent Llei 11/2021, publicada el proppassat mes de Juliol.


2. Cóm es calcula el nou valor de referència?

Serà elaborat pel Cadastre, any a any, per aplicació de mòduls de valor mig basats en els preus comunicats pels notaris en les compravendes immobiliàries.

Els mòduls s’assignaran per zones del territori i es correspondran amb els preus mitjos de les compravendes. El mòdul tindrà en compte l’antiguitat i l’estat de conservació de l’immoble i, transitòriament, s’utilitzarà la normativa de valoració cadastral.


3. Valor de referència i valor de mercat

Amb la finalitat de què els valors de referència no superin els valors de mercat s’aplicaran factors de minoració que es determinaran per Ordre ministerial.


4. Cóm es pot saber el valor de referència d’un immoble?

Els mòduls de valor mig es publicaran anualment a la seu electrònica del Cadastre.


5. Diferències entre valor cadastral i valor de referència

  • El valor cadastral dels immobles s’actualitza, en el seu cas, per les Lleis de Pressupostos Generals de l’Estat, i serveix de base imposable de l’IBI. És una dada protegida, pel qual no es publica, i la seva revisió es produeix, en el cas d’immobles urbans, en el marc de procediments de valoració col·lectiva.
  • El valor de referència dels immobles urbans es determinarà, any a any, de forma simultània en tots els municipis, i servirà de base imposable en els Impostos sobre Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats, i sobre Successions i Donacions. No estarà protegit, i es publicarà de forma permanent a la Seu Electrònica del Cadastre.

6. Afectarà a l’IBI ?

Segons el Cadastre aquest nou valor no afectarà al valor cadastral ni a l’IBI (Impost sobre Béns Immobles).

És una informació elaborada per l’Assessoria Legal i el Departament d’Assessoria i Gestió Fiscal de la Cambra.


Si és del teu interès pots ampliar la informació, consultant la Llei 11/2021, de 9 de juliol.


Font: Llei 11/2021, de 9 de juliol, de mesures de prevenció i lluita contra el frau fiscal. BOE núm. 164, de 10 de juliol de 2021.


Imatge: SevenStorm JUHASZIMRUS

Serveis als Propietaris i Comunitats de propietaris

Comunitats de propietaris

Assessoria legal i defensa jurídica

Assegurances

Administració de finques i patrimonis

Fiances

Contractes de lloguer i altres

Compravenda i lloguer

Assessoria i gestió fiscal

Cèdules d’habitabilitat i certificacions energètiques