/* google analytics */

Inclou una sèrie de canvis tècnics amb l’objectiu de reduir accidents.


Determina els estàndards que ha d’acomplir un ascensor per a donar servei.


Quan entra en vigor?

La normativa entra en vigor el pròxim 1 de juliol. Els ascensors passen la inspecció tècnica cada 4 anys. Per això, si la revisió és després de l’1 de juliol ja estarà en vigor la nova normativa i tots els seus canvis.

La inspecció tècnica determinarà quins canvis s’hauran d’efectuar i el termini en que s’han de realitzar, que podran ser de 6 mesos a 1 any o fins la pròxima revisió.

Quins són els principals estàndards tècnics a complir?

Millora del sensor de portes automàtiques. A partir de la nova normativa els ascensors hauran de tenir un sensor que abasti tot el recorregut de la porta per tal de detectar  obstacles des de la part superior de la mateixa fins el nivell del terra. Amb aquesta mesura s’eviten tancaments de portes malgrat estendre el braç o que algunes mascotes amb corretja es quedin tancades dins l’ascensor al no haver estat detectades.

Anivellament. D’acord amb la nova normativa, la parada de l’ascensor haurà de quedar alineada amb el terra, amb un marge de un centímetre, amb la finalitat d’evitar que algunes persones (grans o afectades per minusvàlues), ensopeguin a l’accedir a l’ascensor o a la sortida.

Pesa carregues. Hauran de comptar amb un pesa carregues a la cabina. Amb aquesta mesura, l’ascensor quedarà paralitzat en cas de superar-se els límits de pes. En els casos que no existeix pesa carregues, l’ascensor funciona més lentament i existeix el risc que la parada sigui menys precisa.

Qui són els responsables de l’adequació a la nova normativa?

Els responsables són les empreses mantenidores i els titulars de l’ascensor. Aquests últims solen ser comunitats de propietaris, però també poden ser-ho empreses i particulars.

Quines gestions hauran de fer els titulars?

Essencialment s’ha de passar la revisió obligatòria en la data que correspongui i atendre les observacions tècniques que derivin de dita inspecció.


En cas de tenir dubtes sobre aquesta nova normativa i la seva aplicació, pots acudir als Serveis Jurídics de la Cambra de la Propietat Urbana de Reus, o al seu Departament de Gestió de Comunitats de Propietaris.


Si vols accedir al contingut íntegre de la normativa, clica sobre aquest enllaç.


Font: BOE. Nº 91, de 13-abril-2024. Real Decreto 355/2024, de 2 de abril, por el que se aprueba la Instrucción Técnica Complementaria ITC AEM 1 «Ascensor», que regula la puesta en servicio, modificación, mantenimiento e inspección de los ascensor, así como el incremento de la seguridad del parque de ascensor existente.


 

Serveis als Propietaris i Comunitats de propietaris

Comunitats de propietaris

Assessoria legal i defensa jurídica

Assegurances

Administració de finques i patrimonis

Fiances

Contractes de lloguer i altres

Compravenda i lloguer

Assessoria i gestió fiscal

Cèdules d’habitabilitat i certificacions energètiques