/* google analytics */

Aplicació de la limitació de la renda i aplicació de l’Índex de Preus de Referència.


El Ministerio de la Vivienda ha publicat en el BOE d’avui l’aplicació dels Índex de Preus de Referència per determinar el preu del lloguer en els contactes d’habitatge.

També ha publicat les zones de mercat residencial tensionat de Catalunya on s’aplicaran els esmentats preus de referència.


1. A quins contractes s’aplica la limitació de la renda o l’Índex de Preus de Referència ?

1.1. Pis situat en zona de mercat residencial tensionat:

La renda del nou contracte no podrà excedir de la última renda que hagués estat vigent en els últims 5 anys, una vegada aplicada la clàusula d’actualització anual de la renda del contracte anterior.

1.2. Pis situat en zona de mercat residencial tensionat i el propietari sigui gran tenidor:

La renda no podrà excedir del límit màxim del preu aplicable conforme el sistema d’Indexs de Preus de Referència.

1.3. Pis situat en zona de mercat residencial tensionat, no arrendat en els últims 5 anys:

La renda no podrà excedir del límit màxim del preu aplicable conforme el sistema d’Indexs de Preus de Referència.

2. Concepte de gran tenidor:

D’acord amb la Resolució del Ministerio de la Vivienda, la persona física o jurídica que sigui titular de 5 o més immobles urbans d’ús residencial o una superfície construïda de més de 1.500 m2 d’ús residencial, excloent-hi els pàrkings i trasters.

3. Quines poblacions han estat declarades zones de mercat residencial tensionat ?

Per conèixer quins municipis estan inclosos en la declaració de zona de mercat residencial tensionat, clica sobre aquest enllaç.

4. Entrada en vigor de l’aplicació de la limitació de rendes o l’aplicació de l’Índex de Preus de Referència:

A partir del dia 16 de març de 2024 i per un període de 3 anys.


Atesa la complexitat que es deriva de l’aplicació d’aquesta nova normativa, aconsellem als propietaris que, abans de formalitzar un contracte de lloguer d’un pis, demanin assessorament als advocats de la Cambra de la Propietat Urbana.

Font: Resolución del Ministeri de la Vivienda, de 14 de març de 2024, per la qual s’aprova l’aplicació de l’Índex de preus de Referència. BOE. Núm. 66, de 15 de març de 2024.


 

Serveis als Propietaris i Comunitats de propietaris

Comunitats de propietaris

Assessoria legal i defensa jurídica

Assegurances

Administració de finques i patrimonis

Fiances

Contractes de lloguer i altres

Compravenda i lloguer

Assessoria i gestió fiscal

Cèdules d’habitabilitat i certificacions energètiques